ZAPROSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”

zaprasza:

członków, sympatyków oraz wszystkich chętnych do odbycia spaceru badawczego poświęconego matrycy logicznej nowo tworzonej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022. Termin konsultacji zbiega się z VIII rocznicą utworzenia „LGD – U ŹRÓDEŁ”, co stanowić będzie znakomitą okazję do wymiany spostrzeżeń dotyczących bieżących i przyszłych działań Stowarzyszenia.
Spotkanie odbędzie się 27 listopada 2015 roku (piątek) w siedzibie Stowarzyszenia w Modliszewicach od godziny 17:00.

Za Zarząd
Prezes Zarządu
Anna Leżańska

28 PAŹDZIERNIK 2015R. - I FORUM AKTYWNYCH KOBIET ZIEMI KONECKIEJ

I Forum Aktywnych Kobiet Ziemi Koneckiej odbyło się 28 października 2015 r. w restauracji „KAMYK” w Rudzie Malenieckiej. Organizatorem tego wydarzenia był Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. Spotkanie skierowane było do Stowarzyszeń, Kół Gospodyń Wiejskich oraz grup nieformalnych. Szkolenie miało na celu podniesienie wiedzy z zakresu zakładania organizacji kobiecych jak również pozyskiwania i rozliczania środków na ich działalność. Biorąc pod uwagę ilość osób biorących udział w tym wydarzeniu należy wnioskować, iż aktywność kobiet z powiatu koneckiego jest bardzo duża, a chęć podnoszenia wiedzy jeszcze większa. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” jako zaproszone do wzięcia udziału w zdarzeniu w charakterze prelegentów w krótkiej prezentacji przybliżyło działalność stowarzyszenia, możliwości pozyskania środków z działania LEADER na lata 2014 - 2020 oraz zachęciło uczestników do korzystania ze wsparcia oferowanego przez ”LGD – U ŹRÓDEŁ”.

INFORMACJA

W dniach 12-13 listopad 2015 r. (czwartek i piątek) Biuro - "LGD U ŹRÓDEŁ" będzie nieczynne.
Zapraszamy w poniedziałek 16.11.2015 r. od 8:00 do 16:00. Za utrudnienia przepraszamy.

Prezes Zarządu
Anna Leżańska

INFORMACJA

W DNIU 4 LISTOPADA 2015 R. BIURO "LGD - U ŹRÓDEŁ" BĘDZIE CZYNNE W GODZINACH OD 8:00 DO 16:00 NATOMIAST DYŻUR POPOŁUDNIOWY ODBĘDZIE W DNIU 6 LISTOPADA 2015 ROKU. ZA ZMIANY PRZEPRASZAMY.

PREZES ZARZADU
ANNA LEZAŃSKA

WYBORCZE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
„LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - U ŹRÓDEŁ”

Szanowni Państwo

Na podstawie §20 ust. 3 pkt 4, w związku z §18 ust. 2 Statutu, Zarząd Stowarzyszenia
z w o ł u j e
Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
„Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ”
na dzień 17 listopada 2015 roku. godz. 17:00.

Posiedzenie odbędzie się w biurze LGD w Modliszewicach, ul. Piotrkowska 30.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór sekretarza zebrania.
 5. Przedstawienie listy osób, które zgłosiły się do dyskusji z podaniem punktu obrad, na temat którego chcą zabrać głos i dyskusja.
 6. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  2. odwołania członków Zarządu Stowarzyszenia,
  3. odwołania członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
  4. Wybory członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej wg zasad określonych w Statucie oraz Regulaminie Obrad Walnego Zebrania Członków,
  5. Podjęcie lub zmiana uchwał upoważniających Zarząd i Radę LGD do przyjmowania i dokonywania zmian w dokumentach związanych z wyborem LGD do realizacji LSR na lata 2016 – 2022.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie zebrania.

Zgodnie z §1 ust 5 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków, projekty uchwał dostępne będą do wglądu w Biurze oraz zawieszone na stronie internetowej najpóźniej na
3 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków tj. od dnia 14.10.2015 r.

W związku z punktem 6 porządku obrad przypominam, że zgodnie z §8 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków zgłaszanie kandydatów do Władz Stowarzyszenia następuje pisemnie poprzez złożenie formularza rekomendacyjnego, którego wzór jest udostępniony na stronie internetowej www.uzrodel.pl . Rekomendacji kandydującemu udzielają inni członkowie Stowarzyszenia - zarówno osoby fizyczne jak i prawne będące członkami zwyczajnymi.

Ze względów organizacyjnych proszę, aby formularze rekomendacyjne zostały przekazane do Biura LGD (osobiście lub za pomocą poczty e – mail: skan dokumentu opatrzonego podpisami
i ewentualnie pieczęciami) najpóźniej jeden dzień przed rozpoczęciem obrad Walnego Zebrania Członków tj. do dn. 15 listopada 2015 r.

Proszę potwierdzenie obecności – telefoniczne 41 375 95 33 bądź za pomocą poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 16 listopada 2015 roku do godziny 15.30.

Prezes Zarządu
Anna Leżańska

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „LGD – U ŹRÓDEŁ” 15.10.2015 R.

W dniu 15 października 2015 roku w siedzibie LGD – U ŹRÓDEŁ odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”.
Przy obecności wymaganej liczby członków obrady przebiegły sprawnie. Podjęto szereg uchwał ważnych dla usprawnienia pracy Stowarzyszenia. Wszystkim biorącym udział w obradach dziękujemy za przybycie.

PROJEKTY UCHWAŁ

Zgodnie z §1 ust 5 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków, prezentujemy projekty uchwał w sprawach:

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie §20 ust. 3 pkt 4, w związku z §18 ust. 2 oraz ust. 5 pkt 2, 5 i 9 Statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”

Zarząd Stowarzyszenia

zwołuje na dzień 15 października 2015 roku godz. 17.00
Walne Zebranie Członków
, które odbędzie się w siedzibie „LGD - U ŹRÓDEŁ”
w Modliszewicach, ul. Piotrkowska 30.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przedstawienie listy osób, które zgłosiły się do dyskusji z podaniem punktu obrad, na temat którego chcą zabrać głos.
 4. Wybór sekretarza zebrania.
 5. Informacja o przyjęciu protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmian w Statucie,
  2. zmian w Regulaminie Obrad Walnego Zebrania Członków,
  3. odwołania Rady
 7. Wybór Rady Stowarzyszenia wg zasad określonych w Statucie i Regulaminie Obrad Walnego Zebrania Członków:
  1. wyznaczenie liczby osób wchodzących w skład Rady,
  2. powołanie Komisji Skrutacyjnej,
  3. wybór Rady.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie zebrania.

Zgodnie z §1 ust 5 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków, projekty uchwał dostępne będą do wglądu w Biurze oraz zawieszone na stronie internetowej najpóźniej na 7 dni przed terminem zebrania tj. od dnia 9 października 2015 roku.

W związku z punktem 7 porządku obrad przypominam, że zgodnie z §8 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków zgłaszanie kandydatów do Rady następuje pisemnie poprzez złożenie formularza rekomendacyjnego zamieszczonego poniżej. Rekomendacji kandydującemu udzielają inni członkowie Stowarzyszenia - zarówno osoby fizyczne jak i prawne będące członkami zwyczajnymi.

Ze względów organizacyjnych proszę, aby formularze rekomendacyjne zostały przekazane do Biura LGD (osobiście lub za pomocą poczty e – mail: skan dokumentu opatrzonego podpisami
i ewentualnie pieczęciami) najpóźniej jeden dzień przed rozpoczęciem obrad Walnego Zebrania Członków tj. do dn. 14 października 2015 r.

Na przedmiotowym Walnym Zebraniu Członków, wymagana jest obecność co najmniej połowy składu Walnego Zebrania, zatem proszę wypełnienia statutowego obowiązku wzięcia udziału w obradach (§12 ust. 1 pkt 4).

Proszę potwierdzenie obecności - telefoniczne bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres Biura do 13 października 2015 roku do godziny 15.30.

Prezes Zarządu
Anna Leżańska

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone