PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Dla chcących założyć własną działalność gospodarczą – podstawowe informacje:

Dofinansowanie dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą oraz podnoszenie kompetencji przez osoby realizujące operacje na obszarze objętym LSR (Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność).

O środki ubiegać się mogą:

Osoby fizyczne, pełnoletnie, mające miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR:

 • nie podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba, że podejmują działalność gospodarczą sklasyfikowaną jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów, i
 • którym został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów oraz
 • w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku nie wykonywały działalności gospodarczej - w szczególności nie były wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


Kwoty pomocy i intensywność wsparcia na przedsięwzięcia w ramach LSR:

 1. Podejmowanie działalności gospodarczej w sektorze turystycznym – 60 000 zł
 2. Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby do 29 roku życia – 80 000 zł
 3. Podejmowanie działalności gospodarczej – 80 000 zł


Koszty planowane do poniesienia w ramach operacji mieszczą się w katalogu kosztów zawartym w § 17 ust. 1 rozporządzenia:

 1. ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013, zwane dalej „kosztami ogólnymi”,
 2. zakupu robót budowlanych lub usług,
 3. zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
 4. najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
 5. zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 5 – również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty,
 6. zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
 7. zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów,
 8. podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013
  – które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.


Pomoc na podjęcie działalności nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako:

 1. działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;
 2. górnictwo i wydobywanie;
 3. działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;
 4. przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;
 5. wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;
 6. produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;
 7. produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
 8. produkcja metali;
 9. produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli;
 10. transport lotniczy i kolejowy;
 11. gospodarka magazynowa.


Beneficjent zobowiązuje się do:

 1. podjęcia we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i jej wykonywania do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz:
  1. zgłoszenia beneficjenta do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podlegania tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub
  2. utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymania utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej,
 2. osiągnięcia co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 5, ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej.


Pomoc przyznawana jest w formie ryczałtu i wypłacana jest w dwóch transzach, pierwsza w wysokości 80% kwoty przyznanej pomocy, druga w wysokości 20% jest wypłacana po zrealizowaniu operacji zgodnie z biznesplanem.

Wniosek o płatność pierwszej transzy beneficjent składa w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy, po spełnieniu następujących warunków:

 • Beneficjent podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 • Zgłosił się do ubezpieczenia społecznego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania działalności.
 • Uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, w tym ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją.


Wniosek o płatność drugiej transzy beneficjent składa po zrealizowaniu operacji zgodnie z biznes planem, w terminie określonym w umowie, nie później jednak niż po upływie 2 lat od dnia zawarcia umowy i nie później niż w dniu 31 grudnia 2022 r.

 

 

Pliki do pobrania: WZORY FORMULARZY WNIOSKÓW, INSTRUKCJE

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Dla rozwoju istniejących działalności gospodarczych – informacje podstawowe:

Rozwój przedsiębiorczości poprzez rozwijanie działalności gospodarczej i podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje.

O środki ubiegać się mogą:

 1. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w formie mikro lub małego przedsiębiorstwa, którym nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej lub od dnia jej przyznania upłynęło co najmniej 2 lata oraz nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie tworzenia i rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego lub poddziałania wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój.
 2. Podmiot ubiegający się o pomoc w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie przez co najmniej 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz nadal wykonuje tą działalność.
 3. Miejsce oznaczone adresem pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.
 4. W przypadku, gdy operacja będzie realizowana w ramach działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonywana jest dana działalność gospodarcza znajduje się na obszarze wiejskim, objętym Lokalną Strategią Rozwoju Kierowanego przez Społeczność - dotyczy to wszystkich wspólników tej spółki.

Kwoty pomocy i intensywność wsparcia na przedsięwzięcia w ramach LSR:

 1. Tworzenie lub rozwój atrakcyjnych produktów turystycznych w sektorze turystycznym – od 25 001 zł do 300 000 zł, intensywność wsparcia 70% (refundacja poniesionych wydatków).
 2. Rozwój działalności gospodarczej od 25 001 zł do 200 000 zł, intensywność wsparcia 70% (refundacja poniesionych wydatków).

Koszty podlegające refundacji:

Pomoc na operację jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty:

 1. ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013, zwane dalej „kosztami ogólnymi”,
 2. zakupu robót budowlanych lub usług,
 3. zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
 4. najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
 5. zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 5 – również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty,
 6. zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
 7. zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów,
 8. podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013
  – które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

Pomoc na operację nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako:

 1. działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;
 2. górnictwo i wydobywanie;
 3. działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;
 4. przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;
 5. wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;
 6. produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;
 7. produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
 8. produkcja metali;
 9. produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli;
 10. transport lotniczy i kolejowy;
 11. gospodarka magazynowa.

Beneficjent zobowiązuje się do:

 • utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne średnioroczne etaty, a osoba dla której zostanie utworzone miejsce pracy, zostanie zatrudniona na umowę o pracę lub spółdzielcza umowę o pracę,
 • utrzymać zatrudnienie przez okres 3 lat od otrzymania płatności końcowej.

 

Pliki do pobrania: WZORY FORMULARZY WNIOSKÓW, INSTRUKCJE

PROJEKTY GRANTOWE

Wsparcie dla rozwoju kapitału społecznego w ramach projektów grantowych

O środki ubiegać się mogą:


Organizacje pozarządowe, organizacje nieformalne, osoby fizyczne, instytucje kultury, kościoły (z wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek sektora finansów publicznych)

Kwoty pomocy i intensywność wsparcia ramach LSR:

 1. Marketing obszaru LGD - od 8 000 zł do 20 000 zł (refundacja do 100%).
 2. Promocja dialogu międzypokoleniowego - od 8 000 zł do 30 000 zł (refundacja do 100%).
 3. Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez działania edukacyjne od 7 000 zł do 20 000 zł (refundacja do 100%).
 4. Praktyczna edukacja ekologiczna od 7 000 zł do 15 000 zł (refundacja do 100%)
 5. Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych od 7 000 zł do 20 000 zł (refundacja do 100%).Przykładowe zadania wpisujące się w przedsięwzięcia:

 • imprezy integrujące lokalne środowiska
 • organizacja szkoleń i warsztatów dla mieszkańców obszarów wiejskich
 • akcje społeczne, wyjazdy studyjne, konferencje
 • opracowanie, wydruk folderów, materiałów promocyjnych, broszur, kronik, przewodników itp. i ich dystrybucja
 • działania kierowane do młodzieży szkolnej
 • promocja obszaru, produktów, usług lokalnych m.in. udział w targach i wystawach

 

Pliki do pobrania: WZORY FORMULARZY WNIOSKÓW, INSTRUKCJE

OGÓLNODOSTĘPNA I NIEKOMERCYJNA INFRASTRUKTURA

Budowa, przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej.


O środki ubiegać się mogą:


Osoby prawne z wyłączeniem Jednostek Sektora Finansów Publicznych


Kwoty pomocy i intensywność wsparcia ramach LSR:

Budowa, przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej przystosowanej do obsługi co najmniej 2000 osób rocznie – kwota wniosków od 100 00 zł do 300 000 zł wysokość dofinansowania 95%.

 

 Pliki do pobrania: WZORY FORMULARZY WNIOSKÓW, INSTRUKCJE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone