INFORMACJA

W związku ze szkoleniem pracowników Biuro Stowarzyszenia „LGD – U ŹRÓDEŁ”
w dniu 12 stycznia 2017r. będzie czynne od 13.30 do 16.00.

INAUGURACJA DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA
„SKÓRKOWICE I OKOLICE” 12 LISTOPAD 2017 R.

12 listopada b.r. w budynku Biblioteki w Skórkowicach odbyła się uroczysta inauguracja działalności Stowarzyszenia „Skórkowice i Okolice”. Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę o przyjęciu misji Stowarzyszenia. Wieczór uświetnił patriotyczny występ uczniów Szkoły Podstawowej w Klewie oraz wystawa historyczna upamiętniająca okres walki narodu polskiego z zaborcami . Przemówienia okolicznościowe wygłosili: Wicestarosta Powiatu Opoczyńskiego Marcin Baranowski, Przewodnicząca Rady Powiatu Opoczyńskiego Barbara Chomicz, Wójt Gminy Żarnów dr Krzysztof Nawrocki, wraz z Sekretarzem Bogdanem Kubiszewskim. Życzenia sukcesów dla młodego Stowarzyszenia popłynęły od Włodzimierza Szafińskiego - Prezesa  PTTK Oddział w Żarnowie ,Waldemara i Krystyny Jóźwików reprezentujących Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Wąglan, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Klewie,  List Gratulacyjny na ręce Prezesa Stowarzyszenia  Huberta Szulca został przekazany przez Wiceprezes Stowarzyszenia „Lokalnej grupy Działania - U ŹRÓDEŁ” Annę Kaźmierczyk, z życzeniami sukcesów w pracy społecznej na rzecz Skórkowic jak również gminy i regionu.

Stowarzyszenie „Skórkowice i okolice” statutowo zajmować się będzie aktywizowaniem, integrowaniem oraz wzmacnianiem potencjału środowiska lokalnego; propagowaniem  i rozwojem przedsiębiorczości oraz patriotyzmu regionalnego; działaniem na rzecz upowszechniania i propagowania idei samorządności, społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej, wolności wyboru, swobód i świadomości obywatelskiej oraz kreowaniem warunków dla rozwoju inicjatyw i aktywności społecznej.

SZKOLENIE 26.09.2017 r.

26 września 2017 r. w Biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” odbyło się szkolenie dla przedstawicieli samorządów oraz organizacji pozarządowych w związku ze zbliżającym się naborem wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: Infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturowej finansowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w  ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”.

Szkolenie poprowadzili Pani Katarzyna Korycka - Kierownik Biura „LGD - U ŹRÓDEŁ”  oraz Pan Cezary Huć Wiceprezes Lokalnej Grupy Działania „Region Włoszczowski”.

INFORMACJA

W dniu 29.09. 2017 r. Biuro „LGD – U ŹRÓDEŁ” będzie nieczynne z powodu udziału pracowników  LGD  w  szkoleniu.

INFORMACJA

WAŻNE !!!!

Informacja dla beneficjentów, którzy podpisali umowy na wsparcie finansowe i pomostowe
 w ramach projektu pn.
”LGD – owskie wsparcie w biznesowym starcie”.

 

Beneficjenci, którzy otrzymali wsparcie finansowe zobowiązani są do jego prawidłowego rozliczenia zgodnie z zapisami umowy.

Poniżej zamieszczamy dokumenty niezbędne do prawidłowego rozliczenia:

PODPISANIE UMÓW Z PROJEKTU „LGD-OWSKIE WSPARCIE W BIZNESOWYM STARCIE”

W dniu 1 września  2017 r. w siedzibie „LGD – U ŹRÓDEŁ” w Modliszewicach zostały podpisane umowy o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczych z mieszkańcami z gmin Końskie i Stąporków w ramach projektu pn.
„LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”, realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania „Wokół Łysej Góry” jako lidera projektu wraz ze Stowarzyszeniem „Lokalną Grupą Działania – U ŹRÓDEŁ” na podstawie umowy nr RPSW.10.04.01-26-0081/16-00, podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Informacja dla beneficjentów zakwalifikowanych do wsparcia z projektu pn. ”LGD – owskie wsparcie w biznesowym starcie”.

WAŻNE !!!!

Informacja dla beneficjentów zakwalifikowanych do  wsparcia z projektu pn.
”LGD – owskie wsparcie w biznesowym starcie”.

Beneficjenci zakwalifikowani do wsparcia powinni najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2017 r. założyć działalność gospodarczą. Następnie nie później niż do 1 września 2017 r. do Biura Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” złożyć wnioski o udzielenie wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami:

  • potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo-doradczej, lub zaświadczenie o odbyciu w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzających przystąpienie do projektu szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • kopię dokumentu poświadczającego rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • kopię nadania numeru REGON,
  • kopię dokumentu zawierającego PESEL Wnioskodawcy,
  • kopię dokumentu nadania numeru NIP,
  • zaktualizowanego biznesplanu na okres 2 lat działalności firmy, jeżeli w wyniku oceny uległ on modyfikacji,
  • oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku (załącznik nr 8).

W przypadku otrzymania pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku należy załączyć kopie Zaświadczeń wydane na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,

  • harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji, która ma być objęta środkami na rozwój przedsiębiorczości (szczegółowy kosztorys inwestycji oraz harmonogram wydatków) wraz ze szczegółowym uzasadnieniem konieczności poniesienia wydatków objętych wnioskiem.

Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego znajdą Państwo pod linkiem: http://www.uzrodel.pl/475-dotacje-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej

 

LISTA OCEN BIZNESPLANÓW

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ" ogłasza ostateczną listę oceny biznes planów do projektu "LGD - owskie wsparcie w biznesowym starcie".

Załączniki:
Typ plikuOpisIlość pobrań
Pobierz plik (ostateczna lista BP 10.4.docx)Lista ostateczna po ocenie biznesplanów700

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone