PODPISANIE UMÓW Z GRANTOBIORCAMI

     W ostatnim czasie w siedzibie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” podpisane zostały umowy z dziesięcioma grantobiorcami, którzy wzięli udział w konkursach na powierzenie grantów ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020      w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” w ramach dwóch przedsięwzięć:

1.2.8 Promocja dialogu międzypokoleniowego.
1.1.7 Wydarzenia na „Piekielnym Szlaku” i w Parkach Nordic Walking.

     Dzięki otrzymanym grantom na terenie działania „LGD-U ŹRÓDEŁ” zrealizowanych będzie wiele interesujących wydarzeń promujących obszar LGD, dziedzictwo kulturowe, wzmacniających kapitał społeczny czy integrację społeczności lokalnych w różnym wieku poprzez wszelkiego rodzaju warsztaty, spotkania, festyny oraz marsze, rajdy i wycieczki.

Zapraszamy serdecznie do śledzenia naszej strony internetowej, gdzie na bieżąco będziemy zamieszczać informacje i zdjęcia z  poszczególnych wydarzeń.

Wszystkim grantobiorcom jeszcze raz gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji projektów.

INFORMACJA

Informujemy, że w dniu 15.04.2022 r. Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” będzie nieczynne.

Życzymy Wesołych Świąt.

INFORMACJA

Informujemy, że w dniu 25.03.2022 r. Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” będzie nieczynne.

Za  utrudnienia przepraszamy.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

     W dniu 17 marca 2022 r. jak co roku w siedzibie LGD miało miejsce sprawozdawcze Walne Zebranie Członków  Stowarzyszenia  „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. Poprowadziła je Przewodnicząca zebrania – Pani Anna Leżańska - Prezes Zarządu.

Pracownica biura zreferowała Sprawozdanie z Działalności Statutowej i Finansowej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”, a Pani Księgowa wraz z Panią Prezes omówiły je ze szczegółami, odpowiadając na pytania zebranych członków. Powyższe dokumenty zostały przyjęte jednogłośnie w formie uchwały.

Następnie Przewodnicząca przedstawiła Raport Ewaluacyjny Dotyczący Postępów w Realizacji LSR oraz Funkcjonowania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” za rok 2021, który również został zatwierdzony podjęciem uchwały.

Ostatnim punktem spotkania były jak zwykle sprawy różne, poruszające bieżące jak i  przyszłe sprawy Stowarzyszenia.

Wszystkim członkom Walnego Zebrania dziękujemy za aktywny udział.

WARSZTAT REFLEKSYJNY

     W dniu 26.01.2022 r. w siedzibie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” odbył się jak każdego roku warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR (Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020  z dnia 18 sierpnia 2017 r.), którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.

     Podczas spotkania omówiono bieżący stopień realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym wskaźników, doradztwa oraz skuteczności działań LGD z zakresu realizacji LSR.  Warsztat zakończyło się gorącą dyskusją, znalezieniem odpowiedzi na  pytania  min. nt. wdrażania LSR (m.in. kryteria, cele, wskaźniki, itp.)

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i cenne uwagi.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone