WZORY FORMULARZY WNIOSKÓW, INSTRUKCJE

Zapraszamy do zapoznania się z wzorami wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność, wzorów umów i innych dokumentów, które będą obowiązywać w ramach naborów ogłaszanych w związku z wdrażaniem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) objętej PROW 2014-2020.

Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej oraz inne (z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej).

Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych.

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone