FESTIWAL FOLKLORYSTYCZNY "CO KRAJ TO OBYCZAJ"

W ramach przygotowania projektu współpracy planuje się wykonać następujące zadania:

 1. Odbycie cyklu spotkań:
  1. Spotkanie I.
   Jego przedmiotem będzie ustalenie wstępnego scenariusza festiwalu oraz imprez towarzyszących i określenie (sporządzenie wstępnej listy) potencjalnych uczestników (zespołów folklorystycznych, stowarzyszeń, twórców ludowych, wykonawców tradycyjnych zawodów i rzemiosła). Spotkanie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania - U ŹRÓDEŁ” w Modliszewicach.
  2. Spotkanie II.
   Jego przedmiotem będzie omówienie wyników spotkań przeprowadzonych z potencjalnymi uczestnikami festiwalu oraz sporządzenie listy uczestników na podstawie wykazanego zainteresowania, opracowanie scenariuszy 3 edycji festiwalu i ich tematyki, opracowanie regulaminu udziału w festiwalu i deklaracji uczestnictwa. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Działania Razem na Rzecz Rozwoju” w Mircu.
  3. Spotkanie III.
   Jego przedmiotem będzie stworzenie ostatecznej listy uczestników festiwalu na bazie zebranych deklaracji, a także określenie liczby i składu, w kontekście profesji, jury oceniającego uczestników. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Działania Kraina Wielkiego Łuku Warty ” w Osjakowie.
 2. Rozmowy z potencjalnymi uczestnikami festiwalu.
  Partnerzy pozyskują informacje o zespołach folklorystycznych, stowarzyszeniach, twórcach ludowych, wykonawcach tradycyjnych zawodów i rzemiosła z domów kultury oraz urzędów gminnych. Na podstawie tych informacji zostanie utworzona wstępna lista uczestników. Zakładamy, że uczestnikami festiwalu będą twórcy zamieszkujący teren gmin będących w obszarze działanie LGD – U ŹRÓDEŁ.
  Spotkania będą odbywać się z konkretnymi osobami z listy. Nie przewidujemy dodatkowej promocji aby pozyskać uczestników. Założyliśmy, że z każdym z twórców spotkamy się osobiście w celu zachęcenia do udziału i podpisania deklaracji uczestnictwa.
 3. Pozyskanie partnera zagranicznego do realizacji projektu współpracy – pobyt w Słowenii.
  Wyjazd studyjny zespołów roboczych partnerów operacji do miejscowości Grad w Słowenii celem spotkania z partnerem zagranicznym, wzajemnego poznania się oraz podpisania woli współpracy przy realizacji projektu – festiwalu folklorystycznego. Obejrzenie dwudniowego festiwalu pod tytułem „Noc czarownic” - cyklicznej imprezy utrzymanej w charakterze ludowo-historycznym, w swej istocie podobnym do planowanego festiwalu „CKTO”. Takie doświadczenie posłuży do skonkretyzowania scenariusza planowanego festiwalu, w tym w zakresie udziału gości zagranicznych z obszaru jednej ze słoweńskich lgd.
 4. Spotkanie IV - Podsumowujące.
  Przedmiotem tego dwudniowego spotkania będzie zakończenie prac związanych ze scenariuszami poszczególnych edycji festiwalu, opracowanie regulaminu festiwalu, zamknięcie listy uczestników biorąc pod uwagę kryteria uczestnictwa określone w regulaminie, przygotowanie informacji dla uczestników i skonkretyzowanego scenariusza. Opracowanie regulaminu konkursu na logo festiwalu oraz statuetkę dla zwycięzców festiwalu w różnych kategoriach. Spotkanie odbędzie się na obszarze Gminy Mirzec.
  Operacja ta poprzedza zamiar organizacji festiwalu folklorystycznego ukazującego obrzędy, zwyczaje i tradycje w obszarze działania partnerów projektu. Zakłada się ze uczestnicy festiwalu (zespoły folklorystyczne ) przedstawiać będą scenki rodzajowe z towarzyszącymi przyśpiewkami adekwatnymi do zakładanej tematyki danej edycji. Festiwalowi towarzyszyć będzie wystawa twórców ludowych oraz degustacja potraw tradycyjnych przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich czy stowarzyszenia. Zwycięzcy 3 pierwszych miejsc w różnych kategoriach otrzymają statuetkę festiwalu wykonaną według opracowania graficznego wyłonionego w drodze konkursu. O festiwalu i jego uczestnikach, ich dorobku i osiągnięciach zostanie wydane kolorowe opracowanie. Festiwal zostanie opatrzony logiem wybranym w drodze konkursu.
  Wyjazd zespołów roboczych do Słowenii w celu pozyskania partnera zagranicznego i udział we wspomnianym festiwalu „Noc czarownic” umożliwi zdobycie doświadczeń, a tym samym wpłynie na sprawniejszą organizację Naszego festiwalu. Dobry przykład pozytywnie wpłynie na wyobraźnię organizatorów festiwalu. Mamy nadzieję, że zaowocuje udziałem gości z obszaru jednej ze słoweńskich LGD. Grad, w której odbywa się ww. impreza położona jest w obrębie Lokalnej Grupy Działania „LAS GORIČKO” z którą, chcemy nawiązać współpracę.

 

 

PIERWSZE SPOTKANIE ROBOCZE W RAMACH PRZYGOTOWANIA PROJEKTU WSPÓŁPRACY „CO KRAJ TO OBYCZAJ”

I spotkanie partnerów przygotowania projektu współpracy odbyło się 9 listopada 2011 r. w siedzibie Stowarzyszenia „LGD -U ŹRÓDEŁ” w Modliszewicach. Zespół roboczy składający się z 8 reprezentantów partnerskich LGD opracował wstępny scenariusz festiwalu folklorystycznego oraz określił jakie kategorie rękodzieła oraz repertuar będą prezentować potencjalni uczestnicy wydarzenia.

 

II SPOTKANIE ROBOCZE W RAMACH PRZYGOTOWANIA PROJEKTU WSPÓŁPRACY „CO KRAJ TO OBYCZAJ”

22 listopada 2011 r. Partnerzy projektu „Co Kraj To Obyczaj” spotkali się tym razem, w Mircu, gdzie siedzibę ma Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem na Rzecz Rozwoju”. Było to drugie spotkanie zespołu roboczego, który kontynuował prace związane ze scenariuszami 3 edycji festiwalu. Wypracowane zostały także deklaracje uczestnictwa oraz regulamin festiwalu.

 

III SPOTKANIE ROBOCZE W RAMACH PRZYGOTOWANIA PROJEKTU WSPÓŁPRACY „CO KRAJ TO OBYCZAJ”

Organizatorem III spotkania partnerów przygotowania projektu współpracy „Co Kraj To Obyczaj”, było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”. Odbyło się ono 28 listopada 2011 r. w Osjakowie. Zespól roboczy na bazie zebranych deklaracji, opracował ostateczną listę uczestników festiwalu.

 

ROZMOWY Z POTENCJALNYMI UCZESTNIKAMI FESTIWALU

 

WYJAZD DO SŁOWENII

W dniach 28 październik - 31 październik 2011 r. w ramach przygotowania projektu współpracy Co KTO („Co Kraj To Obyczaj”) „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ” wraz z 2 partnerami Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Razem na Rzecz Rozwoju” oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” odbyło wyjazd do Słowenii. Rezultatem wyjazdowego spotkania było nawiązanie współpracy z Lokalna Akcijska Skupina Gorićko oraz podpisanie listu intencyjnego wyrażającego chęć wspólnego zrealizowania projektu współpracy „Co KTO”. Przedstawiciele partnerskich LGD byli także honorowymi gośćmi w wydarzeniu zorganizowanym na terenie Lokalnej Akcijskiej Skupiny GORIĆKO pod nazwą Noc Czarownic, które w swym charakterze przypominało nasz planowany do zrealizowania festiwal folklorystyczny.

 

IV SPOTKANIE ROBOCZE W RAMACH PRZYGOTOWANIA PROJEKTU WSPÓŁPRACY „CO KRAJ TO OBYCZAJ”

Ostatnie, dwudniowe spotkanie grupy roboczej odbyło się 8-9 grudnia 2011 r. w Mircu. Zgodnie z przyjętymi założeniami ukończono przygotowanie dokumentów, niezbędnych do sprawnego zrealizowania festiwalu. Zespół roboczy ostatecznie zamknął listę uczestników festiwalu, a także zakończył prace związane ze scenariuszami trzech edycji festiwalu oraz regulaminem. Zostały także stworzone regulaminy konkursowe na logo oraz statuetkę festiwalu.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich