SPOTKANIA KONSULTACYJNE Z SENIORAMI I MŁODZIEŻĄ

W pierwszych tygodniach września Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” przeprowadziła spotkania konsultacyjne - „Akcję wlepkową” z dwiema grupami: seniorami i młodzieżą jako grupami szczególnie istotnymi z punktu widzenia realizacji tworzonej Lokalnej Strategii Rozwoju.

Spotkanie z młodzieżą z Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie pozwoliło na zgromadzenie opinii od ludzi młodych, zamieszkujących na obszarach wiejskich jako grupy defaworyzowanej ze względu na utrudniony dostęp do rynku pracy. Konsultacje z Seniorami (drugą grupą defaworyzowaną w kontekście zagrożenia wykluczeniem społecznym) - odbyły się: w Płaczkowie – Piechotnym (gmina Bliżyn)oraz w Białaczowie. Każdej z grup zadaliśmy po trzy pytania, które dotyczyły ich pomysłów na najpilniejsze inicjatywy i projekty w kontekście: przedsiębiorczości i poprawy sytuacji osób młodych na lokalnym rynku pracy (młodzież), włączenia w życie lokalnej społeczności (seniorzy) oraz nawiązania dialogu międzypokoleniowego (obie grupy).

Rezultaty „Akcji wlepkowej” znajdą odzwierciedlenie w celach, przedsięwzięciach i wskaźnikach Lokalnej Strategii Rozwoju.

W sumie w akcji wzięło udział 101 osób, którym serdecznie dziękujemy za czynny udział
w konsultacjach i zachęcamy do dalszego śledzenia prac nad tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju.

„PEŁNE ŻYCIA, BO ZDROWE!– ORGANIZACJA ZAJĘĆ RUCHOWYCH DLA KOBIET W WIEKU PONAD 40 LAT”


Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

„Pełne życia, bo zdrowe!– organizacja zajęć ruchowych dla kobiet w wieku ponad 40 lat” projekt finansowany ze środków Świętokrzyskiego Funduszu Młodych Inicjatyw w ramach mikrograntów dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych.

18 sierpnia br. nieformalna grupa pn. AKaCJA rozpoczęła realizację projektu skierowanego do grupy 16 kobiet w wieku ponad 40 lat z Końskich. Polega on na zorganizowaniu zajęć Nordic Walking poprawiających ogólną kondycję fizyczną oraz wejściu na Górę Perzową - sprawdzian wypracowanej kondycji. Ta część projektu została już zrealizowana. Następna część - pilates - ćwiczenia rozciągające i oddechowe będą prowadzone we wtorki i czwartki w Szkole Podstawowej nr 1 w Końskich i potrwają do 20 października. Realizacja projektu ma na celu przede wszystkim zwiększenie świadomości kobiet w wieku ponad 40 lat o wpływie ruchu na zdrowie oraz poprawę kondycji fizycznej i tym samym jakości życia. Mamy nadzieję, że projekt przyczyni się również do promocji aktywnego i zdrowego stylu życia kobiet i pozwoli na przełamanie stereotypów dotyczących ograniczonej aktywności fizycznej kobiet po 40-ce. Nie potrzeba wiele trudu – wystarczy poświęcić 3 godziny tygodniowo! Wychodzimy z domu i…. korzystamy z dobrze oznakowanych szlaków do pieszych wędrówek w podkoneckich lasach. Ćwiczymy oddychając świeżym sosnowym powietrzem i z trenerką doskonalimy Nordic Walking. W grupie jest łatwiej pokonać swoje słabości: brak chęci i motywacji do samodzielnych ćwiczeń. Udział w projekcie dla uczestniczek jest bezpłatny.
W gminie Końskie w ubiegłym roku powstały trzy leśne trasy do Nordic Walking
i trasa "Piekielnego Szlaku". Są to doskonałe narzędzia do utrzymania dobrej kondycji i obcowania z naturą. Korzystałyśmy z nich w piękne, letnie popołudnia, wędrując po koneckich leśnych szlakach z „kijami”.
Rozpoczyna się właśnie kolejny etap projektu – ćwiczenia na Sali gimnastycznej. Będą trwały do 20 października. Ćwiczenia będą polegały na 0,5 godz. rozgrzewce aerobowej oraz 1 godz. pilates - ćwiczenia rozciągające, oddechowe i wytrzymałościowe. Trener będzie prowadził spersonalizowane ćwiczenia dostosowane do wieku, kondycji oraz możliwości motorycznych uczestniczek.
Zachęcamy wszystkich do aktywności ruchowej na świeżym powietrzu – to najprostszy sposób zdobywania odporności i poprawy samopoczucia!

INFORMACJA

W dniu 9 września 2015 r. (środa) Biuro "LGD - U ŹRÓDEŁ"
będzie czynne w godzinach od 11:00 do 18:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

RELACJA Z OTWARTYCH SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH W GMINACH Z OBSZARU DZIAŁANIA „LGD – U ŹRÓDEŁ” 4-6.08.2015 R.

W dniach od 4 do 6 sierpnia 2015 r. przy udziale moderatora, Prezes i Wiceprezes Zarządu oraz pracowników Biura Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” przeprowadziło otwarte spotkania konsultacyjne w każdej z członkowskich gmin, dotyczące tworzonej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). Spotkania poświęcone były głównie wnioskom z diagnozy obszaru, analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, celów LSR oraz zebraniem uwag od uczestników.

W spotkaniach uczestniczyły łącznie 144 osoby: osoby fizyczne, przedsiębiorcy, bezrobotni, młodzież, przedstawiciele grup formalnych i nieformalnych, samorządów, powiatów, przedstawiciele otoczenia biznesu, sołtysi.

Strategia jest jednym z warunków, który umożliwi mieszkańcom gmin członkowskich „LGD – U ŹRÓDEŁ” pozyskanie środków finansowych na realizację inwestycji, wydarzeń, tworzenie miejsc pracy i wszelkich inicjatyw, które będą wpływać na rozwój Naszego regionu i poprawę jakości życia, a dzięki konsultacjom lokalna strategia rozwoju będzie odzwierciedleniem potrzeb i oczekiwań wszystkich grup społecznych z obszaru „LGD – U ŹRÓDEŁ”.
Poniżej publikujemy uwagi zebrane podczas konsultacji, za wszystkie serdecznie dziękujemy
i liczymy, że w dalszym procesie przygotowywania Lokalnej Strategii Rozwoju również będą Państwo aktywnie uczestniczyli.

KOLEJNE SPOTKANIE ZESPOŁU TEMATYCZNEGO DS. OPRACOWYWANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

W dniu 27.07.2015 r. o godzinie 16:00 w siedzibie „LGD – U ŹRÓDEŁ”, przy udziale moderatora, odbyło się kolejne już spotkanie warsztatowe z Zespołem tematycznym do sporządzania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022. Tym razem celem spotkania było:

  • Uporządkowanie i krótkie przypomnienie dotychczasowych prac Zespołu i Biura „LGD – U ŹRÓDEŁ” w zakresie opracowywania części diagnostycznej tworzonej LSR.
  • Przedstawienie planu pracy na kolejne miesiące, w tym Planu włączenia społeczności lokalnej
  • Prezentacja, dyskusja i konsultowanie wypracowanego na wcześniejszych spotkaniach projektu analizy SWOT i celów LSR.
  • Prezentacja założeń PROW 2014-2020 dotyczących Leadera i podejścia RKLS, w kontekście konstruowania budżetu LSR, celów, przedsięwzięć i wskaźników.
  • Przedstawienie harmonogramu spotkań konsultacyjnych ze społecznością lokalną, planowanych do przeprowadzenia na terenie każdej z członkowskich gmin LGD w okresie od 4.08.2015 r. do 6.08.2015 r.

PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY „LGD – U ŹRÓDEL”

Informujemy, iż od 1.08.2014 r. w siedzibie (biurze) LGD - U ŹRÓDEŁ tj. w Modliszewicach przy ul. Piotrkowskiej 30, został uruchomiony Punkt konsultacyjno-informacyjny.

W punkcie będzie można otrzymać informacje na temat nowego okresu programowania 2014-2020, tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju, przewidywanego harmonogramu prac oraz bieżącej pracy Stowarzyszenia. W punkcie konsultacyjnym będzie również można wydrukować aktualne rozporządzenia, wytyczne lub inne dokumenty dotyczące nowej perspektywy finansowej w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Do dyspozycji zainteresowanych osób (odpowiedzi na pytania/gromadzenia opinii/wniosków/pomysłów/uwag w toku konsultacji) będą pracownicy biura.

Punkt dostępny jest przez 5 dni w tygodniu – bezpośrednio, telefonicznie oraz e – mailowo (w tym środy do godz.18:00 w celu lepszej dostępności).

Serdecznie zapraszamy do kontaktu.


Poniżej zamieszczamy dokumenty programowe i legislacyjne dotyczące Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

SPOTKANIE INFORMACYJNO – KONSULTACYJNE Z PRZEDSTAWICIELAMI GMIN Z OBSZARU „LGD – U ŹRÓDEŁ"

W dniu 29 lipca 2015 r. w siedzibie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” w Modliszewicach odbyło się spotkanie informacyjno – konsultacyjne z przedstawicielami członkowskich gmin.

Pani Katarzyna Korycka - Kierownik Biura LGD, przedstawiła zebranym założenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na najbliższe lata, co ściśle wiąże się z podziałem środków finansowych, którymi będzie mogła dysponować LGD w nowym okresie. Celem spotkania była wymiana doświadczeń, poznanie zamierzeń i preferencji inwestycyjnych Naszych członkowskich gmin na najbliższe lata - w kategoriach i granicach możliwych do zrealizowania w ramach Wdrażania lokalnych strategii rozwoju. Udział w spotkaniu był dla Nas bardzo ważny, gdyż pozwoli nam doprecyzować kierunki prac przy określaniu celów, budżetu i wskaźników w tworzonej Lokalnej Strategii Rozwoju. Zebranym została rozdana Ankieta, w której według hierarchii od najważniejszego do mniej ważnego przedstawili zadania, które chcieliby zrealizować w ciągu najbliższych lat za pośrednictwem LGD. Pani Korycka przedstawiła stopień realizacji prac nad LSR oraz przypomniała o konsultacjach w gminach.

Bardzo dziękujemy przybyłym włodarzom i mieszkańcom gmin za duże zaangażowanie w prace nad Lokalną Strategią Rozwoju.

SPOTKANIE WARSZTATOWE ZESPOŁU TEMATYCZNEGO DS. OPRACOWYWANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

W dniu 6.08.2015 r. o godzinie 16:30 w siedzibie „LGD – U ŹRÓDEŁ” odbyło się kolejne spotkanie warsztatowe z Zespołem tematycznym ds. sporządzania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022.
Zespół spotkał się w celu podsumowania i analizy zgłoszonych (podczas otwartych spotkań konsultacyjnych w gminach) uwag do SWOT i projektu celów. Członkowie Zespołu byli bardzo ciekawi opinii mieszkańców i dostrzegli pozytywne rezultaty konsultacji społecznych tj. korzyści włączania mieszkańców w tworzenie dokumentu, bowiem otrzymują informację zwrotną czy obrany kierunek prac tworzenia LSR jest właściwy. Punkt po punkcie zostały omówione uwagi mieszkańców oraz przeanalizowane pod kątem ewentualnego ich uwzględnienia lub nieuwzględnienia w LSR. Zespół pracował także nad tworzeniem: celów, przedsięwzięć, projektu budżetu i wskaźników.

SZKOLENIE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone