PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Dla chcących założyć własną działalność gospodarczą – podstawowe informacje:

Dofinansowanie dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą oraz podnoszenie kompetencji przez osoby realizujące operacje na obszarze objętym LSR (Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność).

O środki ubiegać się mogą:

Osoby fizyczne, pełnoletnie, mające miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR:

 • nie podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba, że podejmują działalność gospodarczą sklasyfikowaną jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów, i
 • którym został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów oraz
 • w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku nie wykonywały działalności gospodarczej - w szczególności nie były wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


Kwoty pomocy i intensywność wsparcia na przedsięwzięcia w ramach LSR:

 1. Podejmowanie działalności gospodarczej w sektorze turystycznym – 60 000 zł
 2. Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby do 29 roku życia – 80 000 zł
 3. Podejmowanie działalności gospodarczej – 80 000 zł


Koszty planowane do poniesienia w ramach operacji mieszczą się w katalogu kosztów zawartym w § 17 ust. 1 rozporządzenia:

 1. ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013, zwane dalej „kosztami ogólnymi”,
 2. zakupu robót budowlanych lub usług,
 3. zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
 4. najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
 5. zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 5 – również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty,
 6. zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
 7. zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów,
 8. podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013
  – które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.


Pomoc na podjęcie działalności nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako:

 1. działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;
 2. górnictwo i wydobywanie;
 3. działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;
 4. przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;
 5. wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;
 6. produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;
 7. produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
 8. produkcja metali;
 9. produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli;
 10. transport lotniczy i kolejowy;
 11. gospodarka magazynowa.


Beneficjent zobowiązuje się do:

 1. podjęcia we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i jej wykonywania do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz:
  1. zgłoszenia beneficjenta do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podlegania tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub
  2. utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymania utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej,
 2. osiągnięcia co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 5, ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej.


Pomoc przyznawana jest w formie ryczałtu i wypłacana jest w dwóch transzach, pierwsza w wysokości 80% kwoty przyznanej pomocy, druga w wysokości 20% jest wypłacana po zrealizowaniu operacji zgodnie z biznesplanem.

Wniosek o płatność pierwszej transzy beneficjent składa w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy, po spełnieniu następujących warunków:

 • Beneficjent podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 • Zgłosił się do ubezpieczenia społecznego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania działalności.
 • Uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, w tym ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją.


Wniosek o płatność drugiej transzy beneficjent składa po zrealizowaniu operacji zgodnie z biznes planem, w terminie określonym w umowie, nie później jednak niż po upływie 2 lat od dnia zawarcia umowy i nie później niż w dniu 31 grudnia 2022 r.

 

 

Pliki do pobrania: WZORY FORMULARZY WNIOSKÓW, INSTRUKCJE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone