AGROTRAVEL

W dniach 15 – 17 kwietnia 2011 roku Stowarzyszenie
„Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”
bierze udział w III Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTAVEL.Jest to jedna z najbardziej prestiżowych wystaw tego typu. Zwiedzających co roku przybywa. Tym nie mniej jest nam miło zaprosić wszystkich chętnych do odwiedzenia naszego stoiska. A mamy się czym pochwalić!

AGROTRAVEL 2011

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ" informuje, że w dniach 15-17 kwietnia 2011 r. będzie Wystawcą na III Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2011 w Kielcach.

Dzięki funduszom z PROW w ramach działania Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja LGD – U ŹRÓDEŁ zaprezentuje atrakcje turystyczne obszaru swego działania na III Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2011 w Kielcach.

Zapraszamy firmy i instytucje z obszaru działania LGD do zaprezentowania się za naszym pośrednictwem. Deklarujemy chęć promowania lokalnych podmiotów poprzez kolportaż materiałów promocyjnych podczas imprez targowych, w których uczestniczymy.

Chętnych do współpracy z nami prosimy o kontakt osobisty w siedzibie Modliszewice, ul. Piotrkowska 30 lub telefoniczny pod nr 41 375 95 33 od poniedziałku do piątku 8.00 – 16.00.

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI GMIN WCHODZĄCYCH W SKŁAD LGD

W dniu 28 lutego 2011 roku w siedzibie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” odbyło się spotkanie z przedstawicielami 8 gmin wchodzących w skład LGD.
Jego celem było omówienie i skoordynowanie prac nad produktem turystycznym LGD jakim jest „Piekielny Szlak”, którego przebieg wraz z inwentaryzacją zasobów turystycznych przygotował PTTK w Końskich.
Za udział w dyskusji wszystkim przybyłym gościom serdecznie dziękujemy i mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę przy promocji i realizacji „Piekielnego Szlaku”.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie §3 ust. 4 lit. c). Regulaminu Pracy Rady Lokalnej Grupy Działania - U ŹRÓDEŁ zwołuję w dniu 3 lutego 2011 roku o godz. 17.00 w siedzibie Stowarzyszenia w Modliszewicach, ul. Piotrkowska 30, posiedzenie w celu przeprowadzenia Procedury wyboru operacji przez LGD.

 1. Nazwa działania PROW 2007-2013: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.
  Limit dostępnych środków: 1.060.000 zł
  Ustalony termin składania wniosków: od 29.12..2010 r. do 27.01.2011 r.


Porządek posiedzenia Rady:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Prezentacja wnioskodawców i tytułów operacji przez referenta.
 6. Złożenie oświadczenia o bezstronności.
 7. Podjęcie uchwały o wykluczeniu z udziału w dyskusji i głosowaniu nad dana operacją.
 8. Dyskusja.
 9. Ocena zgodności operacji z LSR oraz ocena wg lokalnych kryteriów wyboru zgodnie z przyjętą procedurą.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru operacji.
 11. Zamknięcie posiedzenia.Dostosowanie Procedury wyboru operacji przez LGD, Procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji z lokalnymi kryteriami wyboru oraz kryteriów wyboru operacji do zmian w przepisach prawa (rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013).
  Punkty od 5 do 9 porządku posiedzenia powtarzane będą dla każdego złożonego w konkursie wniosku.

  Przewodnicząca Rady
  Danuta Pakos

WALNE ZEBRANIE

W dniu 20 stycznia 2011 roku w siedzibie LGD w Modliszewicach odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”.
Celem obrad było m.in. przyjęcie bilansu za rok 2011 r., sprawozdania z działalności statutowej oraz dokonania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.
Wszystkim przybyłym dziękujemy za aktywne uczestnictwo w obradach.

NOWE CELE SZCZEGÓŁOWE I PRZEDSIĘWZIĘCIA

W dniu dzisiejszym na Walnym Zebraniu Członków uchwalone zostały nowe cele szczegółowe i przedsięwzięcia oraz określone limity wsparcia na każde z przedsięwzięć.

ZAWIADOMIENIE

Komisja Rekrutacyjna zawiadamia, że związku z prowadzonym naborem przez towarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ’’, na wolne stanowisko pracy ; KOORDYNATOR ds. REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU, dokumenty złożyły następujące osoby:

 1. Artur Bobrek
 2. Aneta Górecka
 3. Lucyna Jakubowska


Do dalszego etapu zakwalifikowały się następujące osoby :

 1. Aneta Górecka
 2. Lucyna Jakubowska


W dniu 18 stycznia 2011 r. o godz. 18.00 w siedzibie LGD – U ŹRÓDEŁ odbędzie się test kwalifikacyjny dla w/w osób.

Niewstawienie się kandydata na test jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w naborze.
Pozostałe osoby , które złożyły oferty, a nie zostały zamieszczone na w/w liście nie spełniają wymogów formalnych.

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej

ZAWIADOMIENIE

W związku z zakończonym rokiem obrachunkowym zgodnie z §22 ust. 4 pkt. 1 Statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” zwołuje posiedzenie Komisji Rewizyjnej na dzień 19.01.2011 r. o godzinie 17.00 w siedzibie LGD w Modliszewicach ul. Piotrkowska 30.

Porządek posiedzenia Komisji:

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Stwierdzenie kworum
 3. Ocena bieżącej pracy Stowarzyszenia
 4. Przyjęcie sprawozdania z działalności finansowej i statutowej za rok 2010
 5. Wolne wnioski
 6. Zamknięcie posiedzenia
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Jerzy Kowalski

INFORMACJA

W związku z zarządzeniem Nr 3/2010 Prezesa Zarządu LGD – U ŹRÓDEŁ zawiadamiamy, że w dniu 24 i 31 grudnia 2010 roku biuro będzie nieczynne.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone