HISTORIA "U ŹRÓDEŁ"

Pierwsze pomysły utworzenia Stowarzyszenia pojawiły się wiosną 2006 r. Początkiem prac nad budowaniem LGD było utworzenia Stowarzyszenia "KUŹNIA", które zainicjowało prace nad budowaniem trójsektorowego partnerstwa. Początkowo partnerstwo owe miało obejmować jedynie gminy leżące na rzeką Czarną, stąd pierwsza proponowana nazwa LGD miała brzmieć "Dolina Czarnej". Na pozostałych spotkaniach inicjujących dla Stowarzyszenia proponowano nazwy - "Wspólna sprawa", "U Źródeł" aby ostatecznie przyjąć kształt Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ".

Na sesjach rad gmin prezentowane były założenia programu LEADER i od grudnia 2006 r. do kwietnia 2007 r. zainteresowane gminy podejmowały stosowne uchwały o ich przystąpieniu do LGD.

W spotkaniach założycielskich 7 i 21 listopada 2007 r. uczestniczyło 75 osób - mieszkańców gmin: Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Ruda Maleniecka, Smyków i Stąporków.

12 marca 2008 roku Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ" zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000301138.

Do naszej LGD przyłączyły się również przyległe gminy z województwa łódzkiego, powiatu opoczyńskiego: Białaczów, Żarnów i Paradyż.

Stowarzyszenie rozpoczęło budowanie Lokalnej Strategii Rozwoju przeprowadzając liczne konsultacje społeczne, badania i warsztaty, i wreszcie analizę SWOT, tak aby dokładnie określić potrzeby oraz potencjał naszego obszaru. Rezultatem tych oddolnych działań jest dokument - Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009 -2015 zatwierdzony uchwałą Walnego Zebrania Członków " LGD - U ŹRÓDEŁ" w dniu 17 września 2008 r.

15 kwietnia 2009 r. Uchwałą Nr 1659/09 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dokonał wyboru Lokalnych Grup Działania (LGD) do realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, a "LGD - U ŹRÓDEŁ" uplasowało się na 6 miejscu spośród dziewiętnastu świętokrzyskich LGD znajdujących się na liście wybranych.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone