PLAN KOMUNIKACJI ZE SPOŁECZNOŚCIĄ

Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” powstała przy udziale mieszkańców obszaru objętego działaniami „LGD – U ŹRÓDEŁ”. Efektywność wdrażania LSR zależy między innymi od dobrej komunikacji po między LGD, społecznością lokalną oraz beneficjentami. Dlatego też powstał długofalowy Plan komunikacji, którego założeniem jest stała i systematyczna wymiana informacji. Nadrzędnym celem działań komunikacyjnych jest wykorzystanie przez Beneficjentów, środków przeznaczonych na realizację LSR objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”.

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone