NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA I ODPOWIEDZI

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania kierowane do Lokalnej Grupy Działania w związku z ubieganiem się o przyznanie pomocy w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność ( LSR) objętej PROW 2014-2020.

 1. Na czym polega innowacyjność operacji?
  Innowacyjność określona została w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność jako: działania polegające na wdrożeniu nowego produktu, usługi, procesu bądź operacji, które nie funkcjonowały do tej pory na obszarze LGD.

 2. W kryteriach wyboru przewidziano przyznanie punktów za zaplanowanie w budżecie operacji minimum:
  • 30% środków na działania innowacyjne
  • 5% środków na działania mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu,
  • 0,5% środków na działania informujące o przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach LSR,
  • 50% środków na działania w miejscowości zamieszkałej przez nie więcej niż 5 000 mieszkańców

 3. Od jakich kosztów będzie liczony ww. procent środków?
  Procent zaplanowanych środków od wyżej wymienionych działań określonych
  w kryteriach wyboru będzie liczony od całości kosztów kwalifikowalnych operacji.

 4. Jak określić czy wnioskodawca należy do grupy defaworyzowanej określonej w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność? Do jakiego momentu wnioskodawca nie może mieć ukończonych 29 lat ?
  Wnioskodawca należy do grupy defaworyzowanej określonej w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, jeżeli do ostatniego dnia trwania naboru wniosków określonego w ogłoszeniu o naborze nie ukończył 29-go roku życia.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone