SZKOLENIE - MAŁE PROJEKTY

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” zaprasza mieszkańców z obszaru LGD do wzięcia udziału w szkoleniu dotyczącym działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty”.

Szkolenie jest skierowane do wszystkich osób, które chciałyby uzyskać dokładne informacje o podstawowych założeniach tego działania, lub mają już opracowany wstępny plan przedsięwzięcia na jaki zamierzają wnioskować w ramach „Małych projektów”, celem zapoznania się z zasadami wypełniania wniosku o przyznanie pomocy dla ww. operacji.

O pomoc w ramach „Małych projektów” mogą wnioskować osoby fizyczne zamieszkujące na obszarze objętym LSR, lub prowadzące działalność gospodarczą na tym obszarze; osoby prawne; jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym kościoły i związki wyznaniowe oraz fundacje i stowarzyszenia. Więcej informacji na temat przedsięwzięć przewidzianych w LSR na jakie można uzyskać wsparcie znajduje się w zakładce MAŁE PROJEKTY.

Miejsce i czas szkolenia:
Biuro LGD – U ŹRÓDEŁ, Modliszewice, ul. Piotrkowska 30.,
22.03.2010 r., godz. 15.00

Wykładowca:
Paweł Walczyszyn

Szkolenie jest bezpłatne, wszystkich chętnych do wzięcia udziału prosimy o zgłaszanie pod numerem tel. 41 375 95 33 lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

WALNE ZEBRANIE

Szanowni Państwo,        Na podstawie §20 ust. 3 pkt 4, w związku z §18 ust. 2 Statutu, Zarząd Stowarzyszenia

zwołuje


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” na dzień 25 lutego 2010 roku. godz. 1700. Posiedzenie odbędzie się w biurze LGD w Modliszewicach, ul. Piotrkowska 30.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Informacja o przyjęciu protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków.
 3. Zapisy do dyskusji.
 4. Wybór sekretarza zebrania.
 5. Stwierdzenie quorum.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. przyjęcia bilansu za 2009 r. wraz załącznikami oraz sprawozdania z działalności statutowej,
  2. zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju,
  3. upoważnienia Zarządu do samodzielnego dokonywania niektórych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju,
  4. określenia kwoty, do której Zarząd może zaciągać zobowiązania.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie zebrania.

        Zgodnie z §1 ust 5 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków, projekty uchwał dostępne będą do wglądu w Biurze oraz zawieszone na stronie internetowej najpóźniej na 7 dni przed terminem zebrania tj. od dnia 18 lutego 2010 roku.

Prezes Zarządu
Emilia Kupis
 
Załączone projekty uchwał.

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

OGŁOSZENIE


        W związku z zakończonym rokiem obrachunkowym zgodnie z §22.1 ust. 4 pkt. 1 Statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” zwołuje posiedzenie Komisji Rewizyjnej na dzień 16.02.2010 r. o godzinie 17.00 w siedzibie LGD w Modliszewicach ul. Piotrkowska 30.
Porządek posiedzenia Komisji:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Ocena bieżącej pracy Stowarzyszenia.
 4. Przyjęcie bilansu za rok 2009.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Jerzy Kowalski

RADA STOWARZYSZENIA „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ”

W dniu 18.01.2010 roku po raz pierwszy obradowała Rada Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. Dokonała wyboru operacji do dofinansowania, które zostały złożone w konkursie „Odnowa i rozwój wsi” w ramach działania „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

Wszystkie wnioski na łączną kwotę 1 165 835,00 zł zostały ocenione jako zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju. Środki te będą wykorzystane na budowę 9 placów zabaw, remont 7 świetlic wiejskich oraz doposażenie 2 placów zabaw i 3 świetlic.

Dzięki temu na niejednej dziecięcej buzi pojawi się uśmiech, gdy będą korzystać z pięknych placów zabaw, a mieszkańcy wsi pozyskają miejsca do spędzania wolnego czasu.

Szczegółowe infromacje dotyczące wyniku naboru wniosków znajdują sie w zakładce "KONKURSY -> Odnowa i rozwój wsi -> Wyniki naboru."

POSIEDZENIE RADY

Członkowie Rady
LGD – U ŹRÓDEŁZ A W I A D O M I E N I ENa podstawie §3 ust. 4 lit. c). Regulaminu Pracy Rady Lokalnej Grupy Działania - U ŹRÓDEŁ zwołuję w dniu 18 stycznia 2010 r. godz. 1630 w siedzibie Stowarzyszenia w Modliszewicach, ul. Piotrkowska 30, posiedzenie w celu przeprowadzenia Procedury wyboru operacji przez LGD.

Nazwa działania PROW 2007-2013: Odnowa i rozwój wsi
Limit dostępnych środków: 2.298.000 zł
Ustalony termin składania wniosków: od 14.12.2009 r. do 08.01.2010 r.

Porządek posiedzenia Rady:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Prezentacja i omówienia operacji przez Referenta (streszczenie operacji).
 6. Złożenie oświadczenia o bezstronności.
 7. Podjęcie uchwały o wykluczeniu z udziału w dyskusji i głosowaniu nad dana operacją.
 8. Dyskusja.
 9. Ocena zgodności operacji z LSR oraz ocena wg lokalnych kryteriów wyboru zgodnie z przyjętą procedurą.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru operacji.
 11. Zamknięcie posiedzenia.


Punkty od 5 do 9 porządku posiedzenia powtarzane będą dla każdego złożonego w konkursie wniosku.

Przewodnicząca Rady
Danuta Pakos

SZKOLENIE WYJAZDOWE

19 grudnia 2009 roku w pięknej zimowej i przedświątecznej atmosferze, Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” zorganizowała szkolenie wyjazdowe dla społeczności lokalnej. Skorzystaliśmy z gościnności LGD „Białe Ługi” skupiającej sześć gmin: Szydłów, Bogoria, Pierzchnica, Staszów, Chmielnik, Radków, Daleszyce, Gnojno. Białe Ługi jako bardziej doświadczone w realizacji zadań LADERA było naszym przewodnikiem po obszarach, na których za pomocą funduszy PROW oraz dzięki staraniom społeczności lokalnych, powstały miejsca bezpiecznych zabaw dla dzieci , a przy okazji miejsce spotkań ludności wiejskiej.

Z działania „ Odnowa i rozwój wsi” gmina Daleszyce wybudowała 3 boiska do piłki nożnej, 2 do piłki ręcznej, 3 place zabaw oraz 1 świetlicę środowiskową, co w dużym stopniu wpłynęło na podniesienie jakości życia mieszkańców Daleszyc.

Z działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” mieliśmy przyjemność gościć w trzech gospodarstwach agroturystycznych: Gratka, Korzyna i Pyzówka. Gospodarzom za miłe przyjęcie serdecznie dziękujemy.

WYJAZDOWE SZKOLENIE DLA LIDERÓW SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” w dniu 19.12.2009 r. organizuje wyjazdowe szkolenie dla liderów społeczności lokalnej mające na celu pokazanie uczestnikom pozytywnych przykładów działania na obszarach wiejskich.

Zbiórka przed siedzibą LGD w Modliszewicach o godzinie 9.00, powrót przewidziany jest około godziny 18.00.

Szczegółowy program szkolenia zostanie zawieszony w późniejszym terminie.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmujemy pod numerem telefonu 41 375 95 33 bądź e–mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

CYKL SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH

Od września do listopada 2009 roku Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” przeprowadziło dla mieszkańców z obszaru działania LGD obejmującego gminy: Stąporków, Bliżyn, Ruda Maleniecka, Białaczów, Gowarczów, Końskie, Paradyż, Smyków i Żarnów, cykl spotkań informacyjnych na temat działalności Stowarzyszenia oraz realizowania Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Odbyło się 9 spotkań, które prowadziła Pani Agnieszka Brzezińska – specjalista ds. funduszy europejskich. Frekwencja w poszczególnych gminach była różna, ale zainteresowanie uczestników spotkań było duże. Mamy nadzieję, że w dalszej perspektywie działania informacyjne zaowocują wzrostem świadomości społeczności lokalnej na temat korzyści płynących z wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Uczestnicy spotkań otrzymali materiały informacyjne i gadżety promocyjne, aby lepiej zapadły w pamięć chociażby dane teleadresowe Stowarzyszenia. Wszystkich serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową www.uzrodel.pl. oraz do siedziby LGD Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, gdzie pracownicy biura odpowiedzą na wszystkie nurtujące Państwa pytania.

Serdecznie dziękujemy osobom pomagającym w przygotowaniu spotkań i liczymy na dalszą owocną współpracę.

Białaczów - 03.11.2009 r.

 

Ruda Maleniecka - 09.11.2009 r.

 

Stąporków - 12.11.2009 r.

 

Bliżyn - 17.11.2009 r.

 

Żarnów - 25.11.2009 r.

 

NABÓR WNIOSKÓW - TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Dnia 28.12.2009 r. rusza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone