AGROTRAVEL 2010

W dniach 9 – 11 kwietnia 2010 roku odbyły się II Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL. Dla wystawców Targi były doskonałym miejscem promocji i sprzedaży coraz bogatszej oferty turystyki wiejskiej oraz spotkań i rozmów z turoperatorami jak i bezpośrednimi odbiorcami. Jest to jedyna w swoim rodzaju, unikatowa i wyspecjalizowana impreza w kraju pod kątem produktu lokalnego, agroturystyki i turystyki wiejskiej, promocji dziedzictwa kulturowego wsi oraz lokalnych i regionalnych produktów turystycznych. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” wraz z innymi wystawcami miała swoje stoisko. Wyglądem swym zachwycało. Wielu znakomitych gości do naszej „chaty” zawitało, a gospodarze „czym chata bogata” ugościli.

Na stoisku Karczma gospodarstwa ekologiczne wystawiały swoje produkty, w tym: mleko kozie, jabłecznik, swojski chleb, zaś na Jarmarku swoje rękodzieła ludowe prezentowali: garncarze, pszczelarze, koronkarki. Wielkim zainteresowaniem wśród najmłodszych i nie tylko cieszył się warsztat tkacki, na którym babcia Leokadia ze stoickim spokojem tłumaczyła i pokazywała jak to dawniej powstawały chodniki zwane „pasiakami” bądź ”gałganiarzami”.

Wszystkim osobom przygotowującym stoisko, pomagającym przy jego montażu i demontażu, a odwiedzającym za zainteresowanie - serdecznie dziękujemy.

ZAWIADOMIENIE

Członkowie Rady
LGD – U ŹRÓDEŁ

 

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie §3 ust. 4 lit. c). Regulaminu Pracy Rady Lokalnej Grupy Działania - U ŹRÓDEŁ zwołuję w dniu 28 kwietnia 2010 r. godz. 1630 w siedzibie Stowarzyszenia w Modliszewicach, ul. Piotrkowska 30, posiedzenie w celu przeprowadzenia Procedury wyboru operacji przez LGD.

 1. Nazwa działania PROW 2007-2013: Małe projekty
  Limit dostępnych środków: 434.000 zł
  Ustalony termin składania wniosków: od 23.03.2010 r. do 21.04.2010 r.
 2. Nazwa działania PROW 2007-2013: Różnicowanie kierunku działalności nierolniczej
  Limit dostępnych środków: 280.000 zł
  Ustalony termin składania wniosków: od 23.03.2010 r. do 21.04.2010 r.


Porządek posiedzenia Rady:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Prezentacja wnioskodawców i tytułów operacji przez referenta.
 6. Złożenie oświadczenia o bezstronności.
 7. Podjęcie uchwały o wykluczeniu z udziału w dyskusji i głosowaniu nad dana operacją.
 8. Dyskusja.
 9. Ocena zgodności operacji z LSR oraz ocena wg lokalnych kryteriów wyboru zgodnie z przyjętą procedurą.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru operacji.
 11. Zamknięcie posiedzenia.

Punkty od 5 do 9 porządku posiedzenia powtarzane będą dla każdego złożonego w konkursie wniosku.

Przewodnicząca Rady
Danuta Pakos

FUNDUSZ SOŁECKI A LGD

Bardzo ważna wiadomość dla sołtysów i mieszkańców sołectw w gminach w których działa fundusz sołecki oraz które są członkiem Lokalnych Grup Działania.

Procedura wykorzystania środków pochodzących z funduszu sołeckiego na finansowanie wkładu własnego w małych projektach realizowanych w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wygląda następująco:

 • Mieszkańcy podczas zebrania wiejskiego decydują, że pieniądze z funduszu sołeckiego chcą przeznaczyć na dane przedsięwzięcie (przykładowo na realizację zajęć z języka angielskiego dla mieszkańców sołectwa)
 • Urząd gminy zleca zadanie, które przedstawiło sołectwo, do realizacji lokalnemu stowarzyszeniu. Stowarzyszenie składa następnie wniosek do Lokalnej Grupy Działania (w naszym przykładzie będzie to wniosek np. na dofinansowanie organizacji zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży danego sołectwa, które odbywały będą się w świetlicy wiejskiej). Pieniądze zabezpieczone na zajęcia z puli funduszu sołeckiego stają się wkładem własnym stowarzyszenia.


Procedura choć nie należy do najbardziej czytelnych, to jednak daje pewne możliwości na zwiększenie wartości środków, za które sołectwa będą mogły realizować przedsięwzięcia przyczyniające się do poprawy jakości życia w sołectwie.

Pełną treść znajdą Państwo na stronie Regionalnej Izby Obrachunkowej pt „Stanowiska Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie możliwości wykorzystania środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego na finansowanie wkładu własnego wnioskodawcy w ramach małych projektów realizowanych w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

SZKOLENIE

W poniedziałek 22 marca 2010 roku w siedzibie „ LGD – U ŹRÓDEŁ” odbyło się szkolenie pn. „Pomysł - Projekt – Wniosek, czyli piszemy wniosek do Małych Projektów”. Zainteresowanie szkoleniem przeszło nasze wszelkie oczekiwania. Mamy nadzieję, że zaowocuje to dużą ilością złożonych wniosków do dofinansowania.

SPOTKANIE AKTYWIZUJĄCE

Gospodarstwo Agroturystyczne Państwa Ewy i Piotra Czarkowskich, w sobotę 27 marca 2010 roku było miejscem pierwszego w tym roku spotkania aktywizującego społeczność lokalną z obszaru LGD. Budząca się do życia przyroda, towarzystwo zwierząt oraz wspaniała atmosfera wywołały dyskusje o szansach i zagrożeniach naszego regionu oraz sposobach pobudzenia aktywności ludności na wsi.

Serdecznie podziękowania za miłe przyjęcie i pyszny poczęstunek składamy na ręce Gospodarzy.

AKTYWIZUJEMY SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ" zaprasza w dniu 27.03.2010 roku na spotkanie aktywizujące społeczność lokalną. Spotkanie odbędzie się w Gospodarstwie Agroturystycznym Państwa Czarkowskich (Smyków 72).

Rozpoczęcie spotkania godz.11.00 - dojazd na własny koszt.

Organizatorzy zapewniają gorący posiłek oraz serwis kawowy. Chętnych do wzięcia udziału w w/w spotkaniu prosimy o kontakt pod numerem telefonu 41 375 95 33 bądż e-mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej do dnia 24.03.2010 r. do godż 16.00.

Zapraszamy.

INFORMACJA

Przypominamy, iż Beneficjenci, którzy będą zainteresowani ubieganiem się o dofinansowanie na operacje z zakresu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Małe projekty” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 2007 – 2013, muszą posiadać numer identyfikacyjny producenta, nadawany zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz.U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76 z późn. zm.).
Wniosek o wpis do ewidencji producentów należy złożyć w Biurze Powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.

WALNE ZEBRANIE

W dniu 25 lutego 2010 roku w biurze Stowarzyszenia „ Lokalnej Grupy Działania - U ŹRÓDEŁ” odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, którego przedmiotem obrad było m.in. przyjęcie sprawozdania finansowego i z działalności statutowej. Zarząd Stowarzyszenia dziękuje członkom LGD za liczne przybycie i wzięcie udziału w obradach.

SZKOLENIE - MAŁE PROJEKTY

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” zaprasza mieszkańców z obszaru LGD do wzięcia udziału w szkoleniu dotyczącym działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty”.

Szkolenie jest skierowane do wszystkich osób, które chciałyby uzyskać dokładne informacje o podstawowych założeniach tego działania, lub mają już opracowany wstępny plan przedsięwzięcia na jaki zamierzają wnioskować w ramach „Małych projektów”, celem zapoznania się z zasadami wypełniania wniosku o przyznanie pomocy dla ww. operacji.

O pomoc w ramach „Małych projektów” mogą wnioskować osoby fizyczne zamieszkujące na obszarze objętym LSR, lub prowadzące działalność gospodarczą na tym obszarze; osoby prawne; jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym kościoły i związki wyznaniowe oraz fundacje i stowarzyszenia. Więcej informacji na temat przedsięwzięć przewidzianych w LSR na jakie można uzyskać wsparcie znajduje się w zakładce MAŁE PROJEKTY.

Miejsce i czas szkolenia:
Biuro LGD – U ŹRÓDEŁ, Modliszewice, ul. Piotrkowska 30.,
22.03.2010 r., godz. 15.00

Wykładowca:
Paweł Walczyszyn

Szkolenie jest bezpłatne, wszystkich chętnych do wzięcia udziału prosimy o zgłaszanie pod numerem tel. 41 375 95 33 lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone