WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

W dniu 4 marca 2020 r. odbyło się coroczne sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. Poprowadziła je Przewodnicząca zebrania Pani Anna Leżańska - Prezes Zarządu, która odczytała i omówiła Sprawozdanie z Działalności Statutowej i Finansowej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”.

Pani Przewodnicząca zaprezentowała również Raport Ewaluacyjny Dotyczący Postępów w Realizacji LSR oraz Funkcjonowania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” , a także przedstawiła Bilans za 2019 r., wraz z wyjaśnieniami do poszczególnych pozycji.

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia podjęło uchwały w sprawie zatwierdzenia Bilansu za 2019 r., przyjęcia Sprawozdania z Działalności Statutowej oraz Raportów Ewaluacyjnych.

Ostatnim punktem spotkania były jak zwykle sprawy różne, poruszające bieżące jak i  przyszłe sprawy Stowarzyszenia.

Wszystkim członkom Walnego Zebrania dziękujemy za aktywny udział.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone