WYBORCZE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie §20 ust. 3 pkt 4, w związku z §18 ust. 2 oraz ust. 5 pkt 2, 5 i 9 Statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”

Zarząd Stowarzyszenia

zwołuje na dzień  15 października 2019 roku godz. 15.30.

Wyborcze Walne Zebranie Członków, które  odbędzie się w siedzibie „LGD  - U ŹRÓDEŁ”
w Modliszewicach, ul. Piotrkowska 30.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przedstawienie listy osób, które zgłosiły się do dyskusji z podaniem punktu obrad, na temat którego chcą zabrać głos. 
 4. Wybór sekretarza zebrania.
 5. Informacja o przyjęciu protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków.
 6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  • odwołania członków Zarządu Stowarzyszenia,
  • odwołania członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
  • odwołania Rady Stowarzyszenia.
 8. Wybory członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady Stowarzyszenia wg zasad określonych w Statucie i Regulaminie Obrad Walnego Zebrania Członków:
  • wyznaczenie liczby osób wchodzących w skład Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady,
  • wybór organów LGD.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie zebrania.

Zgodnie z §1 ust 5 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków, projekty uchwał dostępne będą do wglądu w Biurze oraz zawieszone na stronie internetowej najpóźniej na 3 dni przed terminem zebrania tj. od dnia 11 października 2019 roku.

W związku z punktem 8 porządku obrad przypominam, że zgodnie z §8 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków zgłaszanie kandydatów do Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady Stowarzyszenia następuje pisemnie poprzez złożenie formularza ZGŁOSZENIA I REKOMENDACJI DO WŁADZ STOWARZYSZENIA, którego wzory są udostępnione na stronie internetowej www.uzrodel.pl Rekomendacji kandydującemu udzielają inni członkowie Stowarzyszenia -  zarówno osoby fizyczne jak i prawne będące członkami zwyczajnymi.

 Ze względów organizacyjnych proszę, aby formularze rekomendacyjne zostały przekazane do Biura LGD (osobiście lub za pomocą poczty e – mail: skan dokumentu opatrzonego podpisami
i ewentualnie pieczęciami) najpóźniej jeden dzień  przed rozpoczęciem obrad Walnego Zebrania Członków tj. do dn. 14 października 2019 r.

Na przedmiotowym Walnym Zebraniu Członków, wymagana jest obecność co najmniej połowy składu Walnego Zebrania, zatem proszę wypełnienia statutowego obowiązku wzięcia udziału
w obradach (§12 ust. 1 pkt 4).

Proszę potwierdzenie obecności - telefoniczne bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  do 14 października 2019 roku do godziny 15.00.  

 

                                                                Prezes Zarządu
                                                                Anna Leżańska

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone