PODPISANIE UMÓW Z PROJEKTU „LGD-OWSKIE WSPARCIE W BIZNESOWYM STARCIE”

W dniu 1 września  2017 r. w siedzibie „LGD – U ŹRÓDEŁ” w Modliszewicach zostały podpisane umowy o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczych z mieszkańcami z gmin Końskie i Stąporków w ramach projektu pn.
„LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”, realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania „Wokół Łysej Góry” jako lidera projektu wraz ze Stowarzyszeniem „Lokalną Grupą Działania – U ŹRÓDEŁ” na podstawie umowy nr RPSW.10.04.01-26-0081/16-00, podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone