INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI DO PROJEKTU „LGD - OWSKIE WSPARCIE W BIZNESOWYM STARCIE”

Informujemy, że w procesie rekrutacji do projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” do Lokalnego Ośrodka Wsparcia Projektu/Partnera tj. Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” wpłynęło 18 formularzy rekrutacyjnych. Do oceny merytorycznej przekazano 15 formularzy, z uwagi na rezygnację 3ech wnioskodawców.

Każdy formularz rekrutacyjny został oceniony przez dwóch wybranych losowo członków Komisji Rekrutacyjnej i doradcę zawodowego. Wynik oceny każdego z formularzy rekrutacyjnych jest średnią ocen uzyskanych w toku oceny. Informacja o wynikach oceny zostanie przekazana każdemu Wnioskodawcy, którego formularz podlegał ocenie.

W wyniku zakończonej oceny do udziału w projekcie zostało zakwalifikowanych 5 kobiet i 10ciu mężczyzn.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone