ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE

Szanowni Państwo,

Członkowie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”:
Na podstawie §20 ust. 3 pkt 4, w związku z §18 ust. 2 Statutu,
Zarząd Stowarzyszenia

Zwołuje:

na dzień 15 marca 2017 roku o godzinie 16:00


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” 
Zebranie odbędzie się w biurze LGD w Modliszewicach, ul. Piotrkowska 30.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie kworum.
 2. Wybór sekretarza zebrania.
 3. Przedstawienie listy osób, które zgłosiły się do dyskusji z podaniem punktu obrad, na temat którego chcą zabrać głos. 
 4. Informacja o przyjęciu protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków.
 5. Rozpatrzenie projektów i przyjęcie uchwał w sprawach:
  1. Przyjęcia bilansu za 2016 r. wraz załącznikami oraz sprawozdania z działalności finansowej i statutowej stowarzyszenia.
  2. Przyjęcie zaktualizowanej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
   2014-2020.
  3. Upoważnienia Zarządu do dokonywania zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
  4. Zmian w statucie
 1. Sprawy różne.
 2. Zamknięcie zebrania.

Zgodnie z §1 ust 5 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków, projekty uchwał dostępne będą do wglądu w Biurze oraz zawieszone na stronie internetowej najpóźniej na
3 dni przed terminem zebrania tj. od dnia 12 marca 2017 roku.

Prezes Zarządu
Anna Leżańska

P.S.
Przypominamy, iż zgodnie z §12 ust. 1 pkt 4 Statutu Stowarzyszenia, Członkowie zobowiązani są do udziału w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone