WIZYTA STUDYJNA

W dniu 28 lutego 2020 r. w ramach operacji własnej poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” przedsięwzięcia 1.2.9  „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, dobre przykłady”  jako 2 z 3 zadań zorganizowany został wyjazd studyjny  Tychy – Cieszyn pn.: „ Skuteczne wykorzystanie środków europejskich  w działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”.

W wyjeździe do Muzeum Tyskich Browarów Książęcych  wzięło udział 50 osób z obszaru objętego działaniem Stowarzyszenia  „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. Dzięki uczestnictwu w ww. wizycie studyjnej osoby zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej lub prowadzące taką działalność nie dłużej niż 24 msc.  i zainteresowane jej rozwojem miały możliwość zobaczenia jak wygląda skuteczne i efektywne wykorzystanie środków europejskich dla rozwoju przedsiębiorczości     i zachowania dziedzictwa kulturowego na terenach wiejskich jako inspiracja do podejmowania działań i inicjatyw ukierunkowanych na poszukiwanie możliwości implementacji podobnych rozwiązań w swoim najbliższym otoczeniu.

Realizacja projektu „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich – dobre przykłady”  przyczyni się do rozwoju regionu poprzez wzmocnienie kapitału społecznego, podniesienie kompetencji przedsiębiorców lokalnych oraz  integrację środowiska gospodarczego z terenu „LGD – U ŹRÓDEŁ”.

Zapraszamy do obejrzenia  fotorelacji z wydarzenia.

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”

Szanowni Państwo,

Członkowie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”:
Na podstawie §20 ust. 3 pkt 4, w związku z §18 ust. 2 Statutu,
Zarząd Stowarzyszenia

Zwołuje:

na dzień 04 marca 2020 roku o godzinie 16:30


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” 
Zebranie odbędzie się w Biurze „LGD – U ŹRÓDEŁ” w Modliszewicach, ul. Piotrkowska 30.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie kworum.
 2. Wybór sekretarza zebrania.
 3. Przedstawienie listy osób, które zgłosiły się do dyskusji z podaniem punktu obrad, na temat którego chcą zabrać głos. 
 4. Informacja o przyjęciu protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków.
 5. Rozpatrzenie projektów i przyjęcie uchwał w sprawach:
  1. Przyjęcia bilansu za 2019 r. wraz załącznikami oraz sprawozdania z działalności finansowej i statutowej stowarzyszenia.
  2. Przyjęcia RAPORTU EWALUACYJNEGO DOTYCZĄCEGO POSTĘPÓW W REALIZACJI LSR ORAZ FUNKCJONOWANIA STOWARZYSZENIA „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ” za rok 2019
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie zebrania.

Zgodnie z §1 ust 5 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków, projekty uchwał dostępne będą do wglądu w Biurze oraz zawieszone na stronie internetowej najpóźniej na 3 dni przed terminem zebrania tj. od dnia 29 lutego 2020 roku.

Prezes Zarządu
Anna Leżańska

WARSZTAT REFLEKSYJNY

W dniu 15.01.2020 r. w siedzibie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” odbył się jak co roku warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR (Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020  z dnia 18 sierpnia 2017 r.), którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Podczas spotkania omówiono bieżący stopień realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, a w tym wskaźników, doradztwa oraz skuteczności działań LGD z zakresu realizacji LSR.  Warsztat zakończyło się gorącą dyskusją, znalezieniem odpowiedzi na  pytania  min. nt. wdrażania LSR (m.in. kryteria, cele, wskaźniki, itp.)

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział i cenne uwagi.

INFORMACJA O SZKOLENIU

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje o planowanym szkoleniu z zakresu możliwości ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 3.2. Zgłoszenia przyjmowane są tylko do 7 stycznia 2020 r. 

Załączniki:
Typ plikuOpisIlość pobrań
Pobierz plik (informacja o szkoleniu 3.2.docx)Informacja o szkoleniu633

Ogłoszenie

W dniu 24 grudnia 2019 r. Biuro "LGD - U ŹRÓDEŁ"  będzie nieczynne.

INFORMACJA

 

                               

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” w Modliszewicach uzyskała dofinansowanie realizacji zadania pod tytułem: Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby działalności statutowej Stowarzyszenia "LGD - U ŹRÓDEŁ" ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO. Priorytet 5 Wsparcie doraźne - Edycja 2019.

Wartość uzyskanej dotacji: 9 850,00 zł.

Instytucja udzielająca wsparcia:  Narodowy Instytut Wolności  - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone