WSPÓLNE DZIAŁANIE NA RZECZ POWSTANIA NOWEJ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU (LSR)

Tak jak w latach ubiegłych będą Państwo mogli realnie wpłynąć na to jakie pomysły będą realizowane w ramach środków PROW na lata 2021-2027. Dlatego też, Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ” zaprasza przedstawicieli mieszkańców, grup nieformalnych, stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich do udziału w konsultacjach społecznych.

Zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 6 marca 2023r. o godzinie 15.00 w budynku OSP w Królewcu. Liczymy na Państwa aktywny udział w tworzeniu LSR-u.

WARSZTAT REFLEKSYJNY

W dniu 31.01.2023 r. w siedzibie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” odbył się jak każdego roku warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR (Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020  z dnia 18 sierpnia 2017 r.), którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.

  Podczas spotkania omówiono bieżący stopień realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym wskaźników, doradztwa oraz skuteczności działań LGD z zakresu realizacji LSR.  Warsztat zakończyło się gorącą dyskusją, znalezieniem odpowiedzi na  pytania  min. nt. wdrażania LSR (m.in. kryteria, cele, wskaźniki, itp.)

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i cenne uwagi.

„WIECZÓR TRADYCJI I PASTORAŁEK” W BIAŁACZOWIE

14 stycznia 2023 roku w świetlicy wiejskiej w Białaczowie, mieszkańcy gminy Białaczów spotkali się na imprezie integracyjnej pn.: „Wieczór Tradycjii Pastorałek” . Organizatorem było: Stowarzyszenie Militarno – Poszukiwawcze WILCZYM TROPEM z Białaczowa.

Ta młoda organizacja pozarządowa swoją działalność rozpoczęła lipca 2022 roku, a „Wieczór Tradycji i Pastorałek” był pierwszym jej przedsięwzięciem zorganizowanym dla mieszkańców gminy.

Wydarzenie nawiązywało do starych tradycji jakie były kultywowane w okresie powojennym: mieszkańcy gromadzili się w domach lub świetlicach i wspólnie śpiewali kolędy i pastorałki. Okres karnawału to też czas radości, więc wieczór obejmował nie tylko zaproszenie do śpiewania pastorałek, lecz także przepiękny koncert Zespołu Pieśni i Tańca „TRAMBLANKA” z Opoczna. Zespół zaprezentował pieśni i tańce regionów: opoczyńskiego, łowickiego oraz widowiskowe tańce góralskie.

Wystąpiły również zaprzyjaźnione Jednostki Strzeleckie Stowarzyszeń: 1042 z Opoczna i 2036 z Paradyża oraz uczestnicy Domu Senior – Wigor z Miedznej Drewnianej.

Wydarzenie dofinansowane zostało przez:

  • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Łodzi
  • Powiat Opoczyński
  • Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” w Modliszewicach oraz sponsorów prywatnych.

Gratulujemy Stowarzyszeniu Militarno – Poszukiwawczemu WILCZYM TROPEM z Białaczowa inicjatywy.

 

INFORMACJA

W dniu 26 stycznia 2023 r. Biuro "LGD - U ŹRÓDEŁ" będzie nieczynne z powodu udziału pracowników w szkoleniu.

RELACJA Z OTWARTYCH SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH W GMINACH Z OBSZARU DZIAŁANIA „LGD – U ŹRÓDEŁ”

W dniach 2-4 listopada 2022 r. zostały przeprowadzone otwarte spotkania informacyjno-konsultacyjne dotyczące budowy Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 z mieszkańcami gmin członkowskich obszaru Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. Spotkania prowadzone były przez ekspertów z Świętokrzyskiej Sieci Lokalnych Grup Działania w składzie: Witold Kowal – Prezes Zarządu oraz Cezary Huć – Wiceprezes Zarządu.

Strategia jest jednym z warunków, który umożliwi mieszkańcom gmin członkowskich „LGD – U ŹRÓDEŁ” pozyskanie środków finansowych na realizację inwestycji, wydarzeń, tworzenie miejsc pracy i wszelkich inicjatyw, które będą wpływać na rozwój Naszego regionu i poprawę jakości życia, a dzięki konsultacjom Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) będzie odzwierciedleniem potrzeb i oczekiwań wszystkich grup społecznych z obszaru „LGD – U ŹRÓDEŁ”. Na każdym spotkaniu zebrane zostały niezbędne materiały do opracowania dokumentu LSR w odniesieniu do każdej gminy członkowskiej. Przeprowadzona została analiza SWOT każdej gminy: zdiagnozowane zostały silne i słabe strony, perspektywy i szanse rozwoju oraz zagrożenia. Dyskutowano na temat problemów i potrzeb społecznych swoich gmin, które można było uwzględnić również w przygotowanej ankiecie. Ankieta będzie bazą wyjściową do przyszłej LSR.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkań za zaangażowanie i udział w dyskusji. Liczymy, że w dalszym procesie przygotowywania Lokalnej Strategii Rozwoju również będą Państwo aktywnie uczestniczyli.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone