FACEBOOK

Wychodząc naprzeciw zainteresowanych przebiegiem prac przy tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022, pracownicy Biura zachęcają do korzystania z możliwości kontaktu on – line na profilu facebookowym

www.facebook.com/LGD-U-%C5%B9R%C3%93DE%C5%81-571773432834087/

Będziemy dostępni w poniedziałki od godziny 9:00 do 12:00 oraz w czwartki od godziny 12:00 do 14:00.

Zachecamy do korzystania z tego narzędzia do konsultowania dokumentów zamieszczanych na stronie www.uzrodel.pl w zakładce LEADER 2014-2020 lub na facebooku i zadawania pytań.

SPOTKANIA KONSULTACYJNE Z SENIORAMI I MŁODZIEŻĄ

W pierwszych tygodniach września Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” przeprowadziła spotkania konsultacyjne - „Akcję wlepkową” z dwiema grupami: seniorami i młodzieżą jako grupami szczególnie istotnymi z punktu widzenia realizacji tworzonej Lokalnej Strategii Rozwoju.

Spotkanie z młodzieżą z Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie pozwoliło na zgromadzenie opinii od ludzi młodych, zamieszkujących na obszarach wiejskich jako grupy defaworyzowanej ze względu na utrudniony dostęp do rynku pracy. Konsultacje z Seniorami (drugą grupą defaworyzowaną w kontekście zagrożenia wykluczeniem społecznym) - odbyły się: w Płaczkowie – Piechotnym (gmina Bliżyn)oraz w Białaczowie. Każdej z grup zadaliśmy po trzy pytania, które dotyczyły ich pomysłów na najpilniejsze inicjatywy i projekty w kontekście: przedsiębiorczości i poprawy sytuacji osób młodych na lokalnym rynku pracy (młodzież), włączenia w życie lokalnej społeczności (seniorzy) oraz nawiązania dialogu międzypokoleniowego (obie grupy).

Rezultaty „Akcji wlepkowej” znajdą odzwierciedlenie w celach, przedsięwzięciach i wskaźnikach Lokalnej Strategii Rozwoju.

W sumie w akcji wzięło udział 101 osób, którym serdecznie dziękujemy za czynny udział
w konsultacjach i zachęcamy do dalszego śledzenia prac nad tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju.

RELACJA Z OTWARTYCH SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH W GMINACH Z OBSZARU DZIAŁANIA „LGD – U ŹRÓDEŁ” 4-6.08.2015 R.

W dniach od 4 do 6 sierpnia 2015 r. przy udziale moderatora, Prezes i Wiceprezes Zarządu oraz pracowników Biura Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” przeprowadziło otwarte spotkania konsultacyjne w każdej z członkowskich gmin, dotyczące tworzonej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). Spotkania poświęcone były głównie wnioskom z diagnozy obszaru, analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, celów LSR oraz zebraniem uwag od uczestników.

W spotkaniach uczestniczyły łącznie 144 osoby: osoby fizyczne, przedsiębiorcy, bezrobotni, młodzież, przedstawiciele grup formalnych i nieformalnych, samorządów, powiatów, przedstawiciele otoczenia biznesu, sołtysi.

Strategia jest jednym z warunków, który umożliwi mieszkańcom gmin członkowskich „LGD – U ŹRÓDEŁ” pozyskanie środków finansowych na realizację inwestycji, wydarzeń, tworzenie miejsc pracy i wszelkich inicjatyw, które będą wpływać na rozwój Naszego regionu i poprawę jakości życia, a dzięki konsultacjom lokalna strategia rozwoju będzie odzwierciedleniem potrzeb i oczekiwań wszystkich grup społecznych z obszaru „LGD – U ŹRÓDEŁ”.
Poniżej publikujemy uwagi zebrane podczas konsultacji, za wszystkie serdecznie dziękujemy
i liczymy, że w dalszym procesie przygotowywania Lokalnej Strategii Rozwoju również będą Państwo aktywnie uczestniczyli.

KOLEJNE SPOTKANIE ZESPOŁU TEMATYCZNEGO DS. OPRACOWYWANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

W dniu 27.07.2015 r. o godzinie 16:00 w siedzibie „LGD – U ŹRÓDEŁ”, przy udziale moderatora, odbyło się kolejne już spotkanie warsztatowe z Zespołem tematycznym do sporządzania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022. Tym razem celem spotkania było:

  • Uporządkowanie i krótkie przypomnienie dotychczasowych prac Zespołu i Biura „LGD – U ŹRÓDEŁ” w zakresie opracowywania części diagnostycznej tworzonej LSR.
  • Przedstawienie planu pracy na kolejne miesiące, w tym Planu włączenia społeczności lokalnej
  • Prezentacja, dyskusja i konsultowanie wypracowanego na wcześniejszych spotkaniach projektu analizy SWOT i celów LSR.
  • Prezentacja założeń PROW 2014-2020 dotyczących Leadera i podejścia RKLS, w kontekście konstruowania budżetu LSR, celów, przedsięwzięć i wskaźników.
  • Przedstawienie harmonogramu spotkań konsultacyjnych ze społecznością lokalną, planowanych do przeprowadzenia na terenie każdej z członkowskich gmin LGD w okresie od 4.08.2015 r. do 6.08.2015 r.

PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY „LGD – U ŹRÓDEL”

Informujemy, iż od 1.08.2014 r. w siedzibie (biurze) LGD - U ŹRÓDEŁ tj. w Modliszewicach przy ul. Piotrkowskiej 30, został uruchomiony Punkt konsultacyjno-informacyjny.

W punkcie będzie można otrzymać informacje na temat nowego okresu programowania 2014-2020, tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju, przewidywanego harmonogramu prac oraz bieżącej pracy Stowarzyszenia. W punkcie konsultacyjnym będzie również można wydrukować aktualne rozporządzenia, wytyczne lub inne dokumenty dotyczące nowej perspektywy finansowej w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Do dyspozycji zainteresowanych osób (odpowiedzi na pytania/gromadzenia opinii/wniosków/pomysłów/uwag w toku konsultacji) będą pracownicy biura.

Punkt dostępny jest przez 5 dni w tygodniu – bezpośrednio, telefonicznie oraz e – mailowo (w tym środy do godz.18:00 w celu lepszej dostępności).

Serdecznie zapraszamy do kontaktu.


Poniżej zamieszczamy dokumenty programowe i legislacyjne dotyczące Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

SPOTKANIE INFORMACYJNO – KONSULTACYJNE Z PRZEDSTAWICIELAMI GMIN Z OBSZARU „LGD – U ŹRÓDEŁ"

W dniu 29 lipca 2015 r. w siedzibie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” w Modliszewicach odbyło się spotkanie informacyjno – konsultacyjne z przedstawicielami członkowskich gmin.

Pani Katarzyna Korycka - Kierownik Biura LGD, przedstawiła zebranym założenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na najbliższe lata, co ściśle wiąże się z podziałem środków finansowych, którymi będzie mogła dysponować LGD w nowym okresie. Celem spotkania była wymiana doświadczeń, poznanie zamierzeń i preferencji inwestycyjnych Naszych członkowskich gmin na najbliższe lata - w kategoriach i granicach możliwych do zrealizowania w ramach Wdrażania lokalnych strategii rozwoju. Udział w spotkaniu był dla Nas bardzo ważny, gdyż pozwoli nam doprecyzować kierunki prac przy określaniu celów, budżetu i wskaźników w tworzonej Lokalnej Strategii Rozwoju. Zebranym została rozdana Ankieta, w której według hierarchii od najważniejszego do mniej ważnego przedstawili zadania, które chcieliby zrealizować w ciągu najbliższych lat za pośrednictwem LGD. Pani Korycka przedstawiła stopień realizacji prac nad LSR oraz przypomniała o konsultacjach w gminach.

Bardzo dziękujemy przybyłym włodarzom i mieszkańcom gmin za duże zaangażowanie w prace nad Lokalną Strategią Rozwoju.

SPOTKANIE WARSZTATOWE ZESPOŁU TEMATYCZNEGO DS. OPRACOWYWANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

W dniu 6.08.2015 r. o godzinie 16:30 w siedzibie „LGD – U ŹRÓDEŁ” odbyło się kolejne spotkanie warsztatowe z Zespołem tematycznym ds. sporządzania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022.
Zespół spotkał się w celu podsumowania i analizy zgłoszonych (podczas otwartych spotkań konsultacyjnych w gminach) uwag do SWOT i projektu celów. Członkowie Zespołu byli bardzo ciekawi opinii mieszkańców i dostrzegli pozytywne rezultaty konsultacji społecznych tj. korzyści włączania mieszkańców w tworzenie dokumentu, bowiem otrzymują informację zwrotną czy obrany kierunek prac tworzenia LSR jest właściwy. Punkt po punkcie zostały omówione uwagi mieszkańców oraz przeanalizowane pod kątem ewentualnego ich uwzględnienia lub nieuwzględnienia w LSR. Zespół pracował także nad tworzeniem: celów, przedsięwzięć, projektu budżetu i wskaźników.

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO

W okresie od 26.03.2015 r. do 17.04.2015 r. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” zrealizowało badanie ankietowe jednocześnie w 9 gminach tj.: Końskie (z wyłączeniem miasta), Gowarczów, Smyków, Ruda Maleniecka, Stąporków, Bliżyn, Białaczów, Paradyż, Żarnów. Badanie polegało na zasięgnięciu opinii mieszkańców na temat ich potrzeb i oczekiwań w formie badania ankietowego na próbie celowej, z uwzględnieniem osób defaworyzowanych i przy uwzględnieniu celów priorytetowych PROW na lata 2014 -2020 i stanowiło część wielopłaszczyznowej diagnozy na temat odbioru dotychczasowych osiągnięć i dalszych kierunków rozwoju „LGD - U ŹRÓDEŁ”.
Celem ogólnym badania ankietowego było uzyskanie szczegółowych informacji, które pozwolą „Lokalnej Grupie Działania - U ŹRÓDEŁ” na podjęcie działań doskonalących tj. służących podniesieniu jakości, efektywności i skuteczności podczas procesu tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022.
Poniżej przedstawiamy Raport z badania ankietowego

ZAPROSZENIE NA OTWARTE SPOTKANIE KONSULTACYJNE

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ”
serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniach konsultacyjnych dotyczących przygotowywanej
Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanej przez społeczność
na okres programowania 2014-2020.

Strategia jest jednym z warunków, który umożliwi mieszkańcom gmin członkowskich „LGD – U ŹRÓDEŁ” pozyskanie środków finansowych na realizację inwestycji, wydarzeń, tworzenie miejsc pracy i wszelkich inicjatyw, które będą wpływać na rozwój Naszego regionu i poprawę jakości życia. Na spotkaniach zostaną zaprezentowane: główne wnioski z diagnozy obszaru, analiza SWOT oraz projekt celów LSR wraz z zebraniem uwag od uczestników.

Serdecznie zapraszamy wszystkich: mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz organizacji publicznych, grupy formalne i nieformalne oraz wyrażenie swojego zdania - tak by lokalna strategia rozwoju była odzwierciedleniem potrzeb i oczekiwań wszystkich grup społecznych z obszaru „LGD – U ŹRÓDEŁ”.

Każdy z nas może mieć realny wpływ na pozytywne zmiany w swoim otoczeniu!

Spotkania są bezpłatne.
W razie dodatkowych pytań prosimy dzwonić pod nr tel. 41 375 95 33
lub e – mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Bardzo liczymy na Państwa obecność. Każda uwaga jest bardzo cenna.

Spotkania odbędą się w 9ciu gminach członkowskich ”LGD – U ŹRÓDEŁ” według harmonogramu zamieszczonego poniżej.

Załączniki:
Typ plikuOpisIlość pobrań
Pobierz plik (harmonogram_spotkan_2015.docx)Harmonogram1075

WARSZTATY

Od maja do czerwca 2015 roku Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” poprowadziła cykl dziesięciu warsztatów ds. partycypacyjnego tworzenia lokalnej strategii rozwoju na lata 2016-2020.

40 uczestników będących przedstawicielami wszystkich sektorów społecznych oraz grup defaworyzowanych, z każdej z członkowskich gmin, podsumowali działania związane realizacją wdrażania lokalnej strategii rozwoju w latach 2007-20013. Dzięki tym liderom społeczności wiejskich, bo tak należy nazywać ludzi bezpośrednio zaangażowanych w rozwój oraz znających bolączki i problemy własnego obszaru, przy pomocy moderatorów zewnętrznych z Fundacji SocLab z Białegostoku wskazali obszary, na które należałoby zwrócić szczególna uwagę przy tworzeniu strategii w nowym okresie programowania. Wszystkim uczestnikom pięknie dziękujemy za systematyczne uczestniczenie w warsztatach oraz zaangażowanie.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone