DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej zapraszamy do uczestnictwa i skorzystania z dofinasowania
w projekcie „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”

 

realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wokół Łysej Góry” – jako lidera projektu wraz ze Stowarzyszeniem „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” – jako jednego z partnerów projektu.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z 14 LGD z woj. świętokrzyskiego, na podstawie umowy nr RPSW.10.04.01-26-0081/16-00, podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Rekrutacja do projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” trwa od 20 kwietnia 2017 r. do 20 maja 2017 r.

Projekt skierowany jest do osób powyżej 29 roku życia (które na dzień rozpoczęcia udziału
w projekcie mają ukończone 30 lat), z obszarów wiejskich z terenu woj. świętokrzyskiego, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, które nie prowadziły własnej firmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

W projekcie mogą wziąć udział:

 1. osoby bezrobotne (I, II profil pomocy określany przez MUP/PUP w czasie wydawania zaświadczenia), poszukujące pracy, bierne zawodowo,
 2. osoby odchodzące z rolnictwa lub członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych,
 3. osoby z w/w grup znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby z terenów wiejskich,
  • osoby po 50 roku życia,
  • osoby niskowykwalifikowane,
  • osoby długotrwale bezrobotne.

 W ramach projektu Uczestnikom przysługiwać będzie:

 • dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 21 000 zł,
 • wsparcie pomostowe w wysokości 1 100 zł przez okres 6 miesięcy,
 • wsparcie szkoleniowo – doradcze
 • catering w czasie trwania szkoleń,
 • materiały szkoleniowe.

 

Lokalny Ośrodek Wsparcia Projektu ,na obszar gmin: Końskie (obszar wiejski), Stąporków, Smyków, Gowarczów, Ruda Maleniecka, Bliżyn:
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”, ul. Piotrkowska 30, Modliszewice, 26-200 Końskie, tel. 41 375 95 33

 

Dokumenty rekrutacyjne: załączniki 1-7

Dokumenty dla uczestnika projektu: załączniki 8-17

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone