WYNIKI NABORU

Poniżej zamieszczamy wyniki naboru wniosków nr 1/2017 w ramach przedsięwzięcia 1.1.5 Podejmowanie działalności gospodarczej w sektorze turystycznym:

 

INFORMACJA O PROTEŚCIE

W dniu 6 lutego 2017 roku do Biura Stowarzyszenia „LGD – U ŻRÓDEŁ”  wpłynął Protest dotyczący oceny i wyboru dokonanego przez Radę LGD wniosku o przyznanie pomocy nr 1/2016-PD–6 w ramach przedsięwzięcia 1.2.7 Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby do 29 roku życia.

Po dokonaniu czynności zgodnych z Procedurą wyboru i oceny operacji w ramach LSR realizowanych przez podmioty inne niż LDG oraz operacji własnych LGD,  Rada na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2017 r. po zapoznaniu się z opinią Zespołu konkursowego oraz Komisji odwoławczej przychyliła się do stanowiska wnoszonego w proteście.

Wniosek o nr 1/2016-PD-6 otrzymał wymaganą ilość punktów i został przekazany do finansowania.

WYNIKI NABORU

Poniżej przedstawiamy wyniki w ramach naboru wniosków nr 1/2016 o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięcia:
1.2.7 Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby do 29 roku życia.

WYNIKI NABORU

Poniżej przedstawiamy wyniki w ramach naboru wniosków nr 2/2016 o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięcia:
1.2.10 Rozwój działalności gospodarczej.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone