INFORMACJA

Informujemy, że każdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w związku z wdrażaniem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) objętej PROW 2014-2020 musi posiadać numer identyfikacyjny producenta (o ile dotychczas nie został już nadany) nadawany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wniosek o nadanie numeru należy składać w powiatowym biurze ARiMR:

Powiat konecki: ul. Staszica 2, Końskie , 26-200 tel. 41 375 02 80
Powiat skarżyski: ul. Żeromskiego 48, Skarżysko Kamienna , 26-110 tel. 41 252 88 70
Powiat opoczyński: ul. Piotrkowska 49, Opoczno , 26-300 tel. 44 755 07 41

Wniosek o wpis do ewidencji producentów: Strona Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone