INFORMACJA

Informujemy, iż osoby/podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) objętej PROW 2014-2020 mogą korzystać z doradztwa świadczonego w Biurze LGD,
po wcześniejszym ustaleniu terminu i zakresu świadczonego doradztwa. W celu sprawnej obsługi naborów wniosków ogłaszanych wg harmonogramu naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR usługi doradcze w ww. obszarze nie będą realizowane na 48 godz. Przed końcem upływu terminu składania wniosków w danej turze konkursowej.

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone