INFORMACJA

Szanowni Państwo, 

W  dniu 21 maja 2021 r. Zarządzeniem Prezesa ARiMR Nr 42/2021  wprowadzony został zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Do formularza umowy, jako nowe załączniki dołączone zostały następujące dokumenty:

- Załącznik nr 6 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy;

- Załącznik nr 7 – Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej;

- Załącznik nr 8 – Oświadczenie współwłaściciela przedsiębiorstwa;

- Załącznik nr 9 – Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa;

- Załącznik nr 10 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do naszych Beneficjentów o możliwości zawarcia (na ich pisemną prośbę) aneksu do umowy o przyznaniu pomocy w zakresie uwzględniającym przepisy zmienionego rozporządzenia wykonawczego 19.2.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone