INFORMACJA

ZARZĄDZENIE NR 2/2020
PREZESA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA „LGD - U ŹRÓDEŁ”
z dnia 12 sierpnia 2020 r.
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 15.08.2020 r.

W związku z art.130 Kodeksu pracy zarządza się co następuje:
ustala się w „LGD – U ŹRÓDEŁ” z siedzibą w Modliszewicach, 14 sierpień 2020 roku dniem wolnym od pracy.

Prezes Zarządu
Anna Leżańska

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone