WALNE ZEBRANIE

W dniu 31 sierpnia 2009 roku w siedzibie LGD w Modliszewicach odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”.

Obrady otworzyła Przewodnicząca zebrania Emilia Kupis- Prezes Zarządu. Na podstawie listy obecności, Przewodnicząca stwierdziła kworum.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór sekretarza zebrania.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
    a) zmian w statucie
    b) odwołania członka Zarządu – Anety Gonciarz
    c) odwołania członka Rady – Krzysztofa Szczypióra
    d) upoważnienia Zarządu oraz Rady do dokonywania zmian w załącznikach do Lokalnej
        Strategii Rozwoju
5. Sprawozdanie Zarządu z dotychczasowej działalności.
6. Sprawy różne.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone