UMOWA RAMOWA

Poniżej zamieszczamy Umowę ramową podpisaną 21 kwietnia 2016 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, a Stowarzyszeniem „Lokalna Grupa działania – U ŹRÓDEŁ” w związku z pozytywną oceną LSR opracowanej przez Stowarzyszenie przy udziale społeczności lokalnej.

Umowa ta określa warunki i sposób realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR).

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone